Четвъртък 13, Май 2021г.

Нашите взаимни отговорности       

 

 

РОДИТЕЛИ - от Правилника за дейността на ДГ "Слънце" - уч. 2018/2019 г.

ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ И ПРЕДАВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ „СЛЪНЦЕ”
1.Влизането и излизането на родителите се извършва единствено през централния вход на детската градина и през двата входа на детската ясла, ползвайки калцуни за еднократна употреба.При обявяване на предгрипна или грипна епидения се ограничава достъпът на родителите и в двете сгради. Входовете към кухненските блокове  е  за автомобили, обслужващи различни стопански дейности на детското заведение.
2.Приемането и предаването на децата се извършва  в  съответните възрастови групи. С оглед спазването на изискванията на РЗИ  и МВР не се допуска влизането на родителите и външни лица в помещенията на детското заведение с обемисти пакети и чанти.

3.Децата се приемат от 06.00 ч. до 08.30 ч. сутрин, след което вратите на детското заведение се заключват. Само по уважителни причини и невъзможност на родителите да водят детето до този час, заявено в писмен вид до директора и със знанието на учителите в съответната група, децата могат да се приемат до 9.00 ч. В този случай  се има предвид, че учителката или мед. сестра  в уговорения ден или срок след 08.30 ч. пише присъствие на детето в дневника , а родителят ако не доведе детето , поема своето задължение и отговорност да заплати таксата.
4. Учителите и мед.сестрите предават и приемат деца единствено от и на родителите или настойниците. Допуска се предаване на децата на по-големи братя, сестри, роднини и познати при наличие на декларация от родителите или настойниците с всички данни на този / тези , които ще вземат детето от детското заведение.
5. При проблеми в семейството - промяна в семейното положение / развод, сключване на последващ брак и др./, родителите в писмен вид уведомяват директора и устно учителите и мед. сестри на своето дете. Уведомителното писмо да бъде придружено с документи / бракоразводни решения, акт за граждански брак и др./, за да се удостовери кой от родителите има или няма право да взема детето от детското заведение. Персоналът в детското заведение не е арбитър в семейни спорове, както и не се допуска да бъде въвлечен в проблеми, чиито разрешаване не влиза в длъжностната му характеристика.
6. Сутрешният прием на децата в детската градина се осъществява след проведен филтър от зав. здр. кабинет на централния вход на детското заведение..

 1. При приемане и предаване на децата не се разрешава на родителите въвеждането в дворовете на детското заведение на домашни любимци / кучета и др./, както и тяхното връзване за оградата и входовете на детското заведение.
  8. Забранено е приемането и предаването на децата през оградата на детското заведение.
  9.Сборни групи се сформират при следните случаи :                                                                                                                                                                                                                                          - При намаляване броя на децата в групите под норматива за минимален брой : 12 – градински групи, 8 – яслени групи                                                                                                                                    - При намаляване броя на децата през ваканционни периоди, празнични и отработващи дни след предварително проучване от родителите за посещаемостта на децата.                                                            - При отсъствие на учител , мед. сестри / болнични  и друг вид отпуск / и невъзможност да се назначи заместник. Учителите и мед. сестрите,  водещи сборните групи уведомяват родителите в коя група ще е детето и кой учител или мед. сестра ще отговаря за него.
  10.Децата се предават  от учителите на родителите в добър външен вид.
  11.След издаване на детето, родителят трябва да напусне детското заведение и дворното му пространство. Не се допуска продължително  застояване на родител и дете, или група от родители и деца на площадките и зелените площи в двора на детското заведение с оглед невъзможността да се наблюдават останалите деца, както и тяхната  безопасност. Не се допуска  ползване на санитарните помещения след издаване на децата
  12. Издаването на децата е до 18.00 ч. Родителите са длъжни да вземат децата си до края на работното време на детското заведение.                                                                                                           13. При промяна на местоживеене, работно място, домашен и служебен телефон, семейно положение и др., родителите са длъжни да уведомят учителите или мед. сестри на своето дете.
  14. При желание на родителите децата да носят накити, се попълва декларация.
  15. Не се допуска внасянето и ползването от децата на мобилни телефони.

ПРАВА, ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ В ДГ „СЛЪНЦЕ”

1.Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация го прави необходимо.

2.Родителите имат следните права:

 1. Периодично и своевременно да получават информация за развитието на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина
 2. Да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите в удобно за двете страни време;
 3. Да се запознаят с ВОР или със съответната педагогическа система в детската градина;
 4. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;
 5. Най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градина по въпроси, свързани с образованието и с личностното развитие на децата им;
 6. Да избират и да бъдат избирани в обществения съвет, родителските активи и родителското настоятелство на детската градина;
 7.   Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина
 8. Родителите са първи помощници на учителите и медицинските сестри в осигуряване и подобряването  на условията за развитие, отглеждане и възпитание на децата в детското заведение. Те оказват активно съдействие за нормално протичане на възпитателно-образователната работа, за спазване на установените правила в групите и имат право на пълна информация за цялостната дейност в ДГ „Слънце”, на педагогическо съдействие и консултации от учителите и мед. персонал.
 9. При желание родителите оказват помощ и съдействие за подобряване на МТБ.      
 10. Родителите могат да правят мотивирани предложения пред родителския актив и родителското настоятелство за подобряване на възпитателно работа и взаимодействието с обществени и други неправителствени организации.

3.Родителите имат следните задължения:

 1. Да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование, като уведомяват своевременно детската градина в случаите на отсъствие на детето;
 2. Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската градина, развитието им в образователния процес и спазването на правилата в детската градина;
 3. Да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето;
 4. Да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за учене през целия живот;
 5. Да участват в родителските срещи;
 6. Да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг специалист в подходящо за двете страни време.
 7. Да полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на СК
  8. Да подготвят детето си  за приема в  детската ясла и градина. Необходимо е детето да има нагласа и елементарни навици за самообслужване             

            9.Да уведомяват учителите и мед. сестри  за промени в адреса и телефона им, да водят децата в добро здравословно състояние и добър външен вид в детското заведение и да се обаждат при позвъняване от детското заведение.
           10. Да заплащат месечните такси  в уречените срокове.
           11. Да уведомяват директора за празнуване на рожден ден в групата и представят сертификат за производство и качество на съответната почерпка.
           12. Да посещават родителските  срещи, активно да участват при избора на родителски активи по групи и родителското настоятелство, което се избира в началото на учебната година.за да се осигури безболезнен преход  от семейната среда към детската ясла и  градина.

 1. Да поддържат редовен контакт с учителите, медицинските сестри и зав. здр. кабинет като своевременно ги уведомяват за специфични заболявания, алергии или непоносимост на децата към храни , лекарства и др., техните навици, особености и др.  При наличие на лекарства /без антибиотици/ да ги предават лично на зав. здр. кабинет, а след преболедуване – да предоставят медиц. бележка от личния лекар, че детето може да посещава детското заведение.
 2. При сигнал на зав. здр. кабинет, учител или мед. сестра за здравословен проблем, детето на другия ден се приема само с мед. бележка от личния лекар. При отсъствие на детето  повече от 10 дни да представят медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, а при отсъствие на детето повече от 1 месец да представят отрицателен резултат от изследване за чревни бактерии и паразити.
 3. Родителите нямат право да се саморазправят с други деца или техните родители, да накърняват с поведението си, най-вече в присъствието на детето си или другите деца от групата, а после и пред други родители и колегия, авторитета и достойнството на деца, директор, учители, медицински и обслужващи персонал. При възникнал проблем своевременно да уведомяват учителките, мед. сестри в групата и директора.
 4. Да спазват правилниците в ДГ „Слънце”, обществения ред и дисциплина в детското заведение.

     4.Административнонаказателни разпоредби :

      - Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

      - Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование, записани в целодневна форма на организация в детска градина, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.

       - Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.

       - Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от овластено от него длъжностно лице.

       - Децата от подготвителните групи, записани в целодневна форма на организация могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от

компетентен орган, както и по семейни причини.

       - Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина.

РОДИТЕЛИТЕ ДЕКЛАРИРАТ СРЕЩУ ПОДПИС ИНФОРМИРАНОСТТА СИ

        

Сподели: