Вторник 06, Юни 2023г.
Настоятелство

 Кликнете : ПОКАНА

 

П Р А В И Л Н И К

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРИ  ДГ  „СЛЪНЦЕ”  -  ГР. ДИМИТРОВГРАД

ЗА УЧЕБНАТА  2022 / 2023  ГОДИНА

 

РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО

1.Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на образователната институция.

  1. Към всяка детска градина може да се създава само едно настоятелство.

3.Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

4.Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската градина или на родители, учители.

5.Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

6.Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

7.За постигане на целите си настоятелствата:

  1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина и контролират целесъобразното им разходване;
  2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина;

            3.организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

             4.организират обществеността за подпомагане на детската градина;


РОДИТЕЛСКИ  АКТИВИ

1.Родителския актив е обществен орган за подпомагане на дейността на отделната градинска или яслена група. Родителите сами избират актива и касиер при желание  да събират средства за подпомагане дейността на отделните групи  и детското заведение  като цяло на първата родителска среща. В дневника на групите се записват имената на избраните родители и касиер на актива.
2.Родителите сами закупуват при желание от тяхна страна това, което според учителите в групата и самите те смятат за необходимо за обезпечаване на възпитателно-образователната работа на децата в групата и обогатяване на материално-техническата база. Учителите и мед. сестрите не събират пари от родителите.

3.Родителите от родителския актив са длъжни при всяко свое събиране да представят протокол на директора и учителите в групата. За взето решение, относно предстоящо мероприятие съвместно с деца и родители, да уведомят учителите на групата, директора  и останалите родители.

 

 

Сподели: