Сряда 29, Май 2024г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА  ОТПИСВАНЕ - ДЕТСКА КУХНЯ

 

                       

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ДГ „СЛЪНЦЕ”

ГР. ДИМИТОВГРАД

 

 

 З А Я В Л Е Н И Е

за отписване на дете от детска кухня в ДГ „Слънце” – гр. Димитровград

 

От …………………………………………………………………………………………………

                       / трите имена на родителя /

Адрес : …………………………………………………………………………………………...

 

                        УВАЖАЕМА Г-ЖО  ДИРЕКТОР,

                        С настоящото заявление изявявам желанието си детето ми ………...………………………………………….……………………………………………

ЕГН............................................. да  бъде отписано от  детска кухня в повереното ви детско заведение, считано от………………….

 

                     Декларирам, че към момента на отписване съм платил/а всички дължими общински такси за ползване на детска кухня, съгласно Наредба № 10  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

                     Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК на РБ.

 

Дата …………………………..                                                  С уважение : ………………...

 

 

Сподели: