Сряда 29, Май 2024г.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ - ДЕТСКА ГРАДИНА, ДЕТСКА ЯСЛА

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ДГ „СЛЪНЦЕ”

ГР. ДИМИТОВГРАД

 

 З А Я В Л Е Н И Е

за записване на дете в ДГ „Слънце” – гр. Димитровград

 

От ……………………………………………………………………………ЕГН……………………

                       / трите имена на родителя /

Адрес : ………………………………………………………………………Тел.:…………………...

Работещ /а/ в ………………………………………………………………………………………….

На  1, 2, 3  сменен режим на работа  / огражда се с кръг режима на работа /

Съпруг /а/ ………………………………………………...............................ЕГН……………………

Адрес : ………………………………………………………………………Тел.:…………………...

Работещ /а/ в…………………………………………………………………………………………..

На  1, 2, 3  сменен режим на работа

 

                            УВАЖАЕМА Г-ЖО  ДИРЕКТОР,

                            Моля, детето ми …………………………………………………………………....

ЕГН ……………………да бъде прието в повереното ви детско заведение - яслена група / градинска група, считано от месец………………………………20…… година.

 Прилагам следните документи :

 1. Документи за кандидатстване при прием:
  • Копие от акта за раждане на детето
 2. За ползване на преференции при заплащане на такси :

2.1.Декларация за преференции при заплащане на дневна такса

2.2.Удостоверение за постоянен / настоящ адрес на двамата родители

2.3.Решение на  ТЕЛК

 1. Медицински документи :
  • Здравна карта за дете
  • Лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, данни от

личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба No 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

 • За детска градина - Медицински изследвания от личния лекар - изследване за

Патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ; изследвания за кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето на ДГ; бележка за контактност, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето на ДГ

 • За детска ясла –Документи п о т.1 и изследване с отрицателна реакция по Васерман

за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата

 

 Дата …………………………..                                                            С уважение : ………………...

 

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ДГ „СЛЪНЦЕ”

ГР. ДИМИТОВГРАД

 

 З А Я В Л Е Н И Е

за записване на дете – нова 1-ва градинска група

в ДГ „Слънце” – гр. Димитровград

 

От ……………………………………………………………………………ЕГН……………………

                       / трите имена на родителя /

Адрес : ………………………………………………………………………Тел.:…………………...

Работещ /а/ в ………………………………………………………………………………………….

На  1, 2, 3  сменен режим на работа  / огражда се с кръг режима на работа /

Съпруг /а/ ………………………………………………...............................ЕГН……………………

Адрес : ………………………………………………………………………Тел.:…………………...

Работещ /а/ в…………………………………………………………………………………………..

На  1, 2, 3  сменен режим на работа

 

                            УВАЖАЕМА Г-ЖО  ДИРЕКТОР,

                            Моля, детето ми …………………………………………………………………....

ЕГН ……………………да бъде прието в повереното ви детско заведение - първа градинска група за уч. 2018/2019 г., считано от месец септември 2018 година.

 Прилагам следните документи :

 1. Документи за кандидатстване при прием:
  • Копие от акта за раждане на детето
 2. За ползване на преференции при заплащане на такси :

2.1.Декларация за преференции при заплащане на дневна такса

2.2.Удостоверение за постоянен / настоящ адрес на двамата родители

2.3.Решение на  ТЕЛК

 1. Медицински документи :
  • Здравна карта за дете
  • Лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар,данни от

личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба No 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

 • Медицински изследвания от личния лекар - изследване за патогенни чревни

бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ; изследвания за кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето на ДГ; бележка за контактност, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето на ДГ

 

 Дата …………………………..                                                            С уважение : ………………...

 

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ДГ „СЛЪНЦЕ”

ГР. ДИМИТОВГРАД

 

  З А Я В Л Е Н И Е

за отписване на дете от ДГ „Слънце” – гр. Димитровград

 

От …………………………………………………………………………………………………

                       / трите имена на родителя /

Адрес : …………………………………………………………………………………………...

 

                        УВАЖАЕМА Г-ЖО  ДИРЕКТОР,

                    Моля,  детето ми………………………………………………………

……………………………………………от …………………градинска/яслена група да бъде отписано от   ДГ „ Слънце ” – гр. Димитровград, считано от ……………………

                     Декларирам, че към момента на отписване съм платил/а всички дължими общински такси за посещение на детска градина/детска ясла, съгласно Наредба № 10  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

                     Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК на РБ.

 

 Дата …………………………..                                                  С уважение : ………………...

 

 

 

 

Сподели: