Четвъртък 25, Юли 2024г.

Програма за закрила на детето 2017 и 2018 година - Община Димитровград

О Б Щ И Н А    Д И М И Т Р О В Г Р А Д

ПРОГРАМА  ЗА  ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО

2017 и 2018 година

 

І. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА

Оперативни цели

Дейности

Бюджет

Срок за изпълнение

Очаквани резултати/ефект – каква  промяна ще се постигне

Отговорни институции

Водеща

Партньори

1. Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда

1.1 Подкрепа на семействата с цел отглеждане на децата в сигурна семейна среда, чрез насочване и предоставяне на подходящи социални услуги в общността и финансови помощи и/или помощи в натура

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2017-2018г.

Осигурена сигурна семейна среда за децата

 

Оказана материална подкрепа на 30 семейства /средно за година/

Дирекция „Социално подпомагане”

Доставчици на социални услуги

 

 

Фондация „Подари усмивка”

1.2 Консултиране

и подкрепа, насочени към подобряване качеството на грижи за настанените деца в семейства на родини и близки или в приемни семейства

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2017-2018г.

Осигурени качествени грижи за настанените в семейна среда деца

Дирекция „Социално подпомагане”

Екип по приемна грижа,

Център за обществена подкрепа

1.3 Продължаване на дейността по подкрепа и насърчаване на отговорното родителство.

Насърчаване на участието на бащите и „значимите мъже” /баща, дядо/ в живота на децата

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2017-2018г.

Повишен родителски капацитет

Повишено участие на бащите и значимите мъже в живота и възпитанието на децата. Засилване и утвърждаване на ролята на бащите във възпитанието на децата.

Общинска администрация

Дирекция „Социално подпомагане”

Социални услуги за деца, училища и детски градини,

Екип по проект „Подкрепа за всички деца”

Фондация „Подари усмивка”

2. Прилагане на интегриран подход в грижите за деца, насочен към превенция на рисковете още в най-ранна детска възраст

2.1 Изпълнение на дейности, свързани с развиването и функционирането на интегрирани услуги в най-ранна детска възраст

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2017-2018г.

Осигурена стимулираща и подкрепяща среда, която да подпомага цялостното развитие на децата

Общинска администрация

Дирекция „Социално подпомагане”

Социални услуги за деца, училища и детски градини,

Екип по проект „Подкрепа за всички деца”

3. Развитие на иновативни услуги за деца и семейства

3.1 Провеждане на обучения за повишаване на капацитета на екипите към социални услуги в общността за работа с непридружени деца чужди граждани

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

 

2017-2018г.

Повишен капацитет на услугите в общността

Общинска администрация

Дирекция „Социално подпомагане”

Център за обществена подкрепа,

Екип по приемна грижа,

Приемни семейства

3.2 Включване на нова целева група за работа с деца в риск в Център за обществена подкрепа – „Деца, жертви на трафик”

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017г.

Осигурена специализирана социална услуга за деца жертви на трафик

Център за обществена подкрепа

Общинска администрация

Дирекция „Социално подпомагане”

4. Подкрепа на деца в уязвима ситуация

4.1 Превенция на риска за здравето и развитието при деца в ситуация на раздяла и развод на родителите

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г.

Гарантирано право на децата на живот и контакти с двамата родители

Център за обществена подкрепа

Общинска администрация

Дирекция „Социално подпомагане”

4.2 Консултиране на родители и планиране на адекватни мерки за превенция на риска за децата, застрашени от „синдрома на родителското отчуждаване”

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

 

2017-2018г.

Осигурено отговорно родителство на децата в уязвима ситуация

Център за обществена подкрепа

Общинска администрация

Дирекция „Социално подпомагане”

ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА

Оперативни цели

Дейности

Бюджет

Срок за изпълнение

Очаквани резултати/ефект – каква  промяна ще се постигне

Отговорни институции

Водеща

Партньори

1.Подобряване на достъпа до услуги за майчино и детско здраве

1.1 Предоставяне на консултации и психологическа подкрепа на родилки с деца с увреждания

В рамките на бюджета на проект „Подкрепа за всички деца”

2017-2018г.

Осигурена психологическа подкрепа на родители с деца с увреждания в най-ранна възраст на детето

Община Димитровград и екипът по проект

„Подкрепа за всички деца”

Дирекция за социално подпомагане, МБАЛ „Св. Екатерина”

1.2 Повишаване квалификацията на здравните специалисти от детските градини по въпросите на ранното детско развитие и промоция на здравето в ранно детство.

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

 

2017-2018г.

Повишена квалификация на персонала от детските градини по въпроса за ранното детско развитие и подобрена грижа за децата от най-ранна детска възраст

Община Димитровград

Детски градини

2.Промотиране на здравословен начин на живот сред децата и учениците

2.1 Провеждане на информационни кампании и беседи за здравословно поведение и здравословен начин на живот при децата и учениците с активното участие на медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети към детски и учебни заведения

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

 

2017-2018г.

Повишена информираност на децата и учениците по отношение на рисковите фактори за здравето и утвърждаване на здравословен начин на живот

Община Димитровград,

Завеждащ здравни кабинети

Детски градини

Училища

2.2 Консултиране на родители по проблеми, свързани със здравето и развитието в детска възраст

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г.

Подобрени грижи за децата от най-ранна детска възраст

Община Димитровград,

Завеждащ здравни кабинети,

Здравен медиатор

Детски градини

 

2.3 Провеждане на ежегодни кампании за профилактика на гръбначните заболявания

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г.

Предотвратени усложнения за здравето на децата и стимулиране на правилното им развитие

Община Димитровград

 

 

Училища

 

 

2.4 Провеждане на ежегодни профилактични прегледи с цел подобряване на оралното здраве на децата

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г.

Намалено разпространение на зъбния кариес

Община Димитровград

 

Училища

 

 

 

2.5 Провеждане на ежегодни профилактични прегледи с цел предотвратяване на заболявания на очите от ранна детска възраст

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г.

Предотвратени  или установени в начален стадий заболявания на очите в ранно детство

Община Димитровград

 

Училища

 

 

 

2.6 Разширяване на здравното образование в училището с цел предпазване от ХИВ/СПИН, полово-преносими болести и употреба на наркотици

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г.

Повишена информираност на учениците по отношение на рисковите фактори водещи до ППЗ и последиците от употреба на наркотици

Община Димитровград

 

Училища

Общински ученически парламент

 

2.7. Организиране и провеждане на мероприятие „Светеща панделка“ посветено на Деня против СПИН

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г.

Повишена информираност на учениците по отношение на рисковите фактори водещи до зараза от СПИН

ОП“Детски и младежки център“

Общински ученически парламент

3.Подобряване на грижите за психичното здраве на децата.

3.1 Повишаване на квалификацията на медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети към детски и учебни заведения с цел подобряване скрининга на аутизма в ранна детска възраст и грижите за децата с аутизъм

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017г.

Повишена квалификация на медицинските специалисти за ранно откриване на аутизма и подобрени грижи за децата с аутизъм

Община Димитровград

 

Детски градини

Училища

 

 

 

3.2 Оказване на психологическа подкрепа на деца с аутизъм и техните семейства

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г.

Подобрена на грижа и качество на живот на децата с аутизъм  и техните семейства

Община Димитровград

Център за обществена подкрепа

Дирекция за социално подпомагане

Детски градини

Училища

ІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА

Оперативни цели

Дейности

Бюджет

Срок за изпълнение

Очаквани резултати/ефект – каква  промяна ще се постигне

Отговорни институции

Водеща

Партньори

1. Развитие на различни форми, модели и инструменти за превенция на инцидентите и травматизма при децата

 

1.1 Провеждане на беседи в часа на класния по теми, свързани със защита при бедствия в съответствие с изискванията за обучение по чл.16, ал.3 от Закона за защита при бедствия и аварии

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Повишена подготовка на децата и учениците за защита при бедствия и аварии

Училища

РУ

РСПБЗН

1.2 Организиране на общински състезания на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Повишена подготовка на подрастващите за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации

Община Димитровград

Училища

РСПБЗН

1.3 Провеждане на общински конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017г.

Повишена подготовка на децата и учениците за защита при бедствия и аварии

Община Димитровград

ОП „ДМЦ”

Детски градини

Училища

1.4  Провеждане на общински етап на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”

 

1.5 Провеждане на кампания за превенция на природните бедствия, аварии и катастрофи.

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Повишена подготовка на подрастващите за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации

Организиране и провеждане на учебни евакуации.

Община Димитровград

Училища

 

 

 

 

Училища , училищни ръководства,

РСПБЗН

РУ

РСПБЗН

 

 

 

 

 

Общинска администрация

1.6 Провеждане на тематични кампании на полицията – „Абитуриенти”, „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя” и „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Засилено внимание на децата и възрастните по отношение на безопасността на пътя

Община Димитровград

Училища

РУ

 

1.7 Провеждане на Общинска сесия Общински ученически съвет – първи юни

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г

 

Информираност на децата относно работата на Общински съвет- Димитровград

 

Община Димитровград

Общински ученически парламент

 

Училища

 

1.8 Провеждане на Общинска кампания – „Внимание деца”- подаряване на книжки

В рамките на утвърдения бюджет на

2017-2018г

Минимизиране на риска от злополуки

Община Димитровград

 

Училища

 

2. Създаване на по-добри условия за гарантиране правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда

2.1 Популяризиране на правата за безопасност и спешните телефони сред децата и учениците:

Единен европейски номер112  и Национална телефонна линия за деца 116 111

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Повишена информираност на децата по отношение на възможностите за сигнализиране при нарушени права и спешни случаи

Община Димитровград

Дирекция „Социално подпомагане”

 

Училища

2.2 Организиране на полицейски операции в районите на учебните заведения за недопускане извършването на престъпления и противообществени прояви от и срещу деца

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Обезпечена сигурност на децата в учебните заведения и ограничаване на престъпни посегателства от и срещу тях

РУ

Община Димитровград

 

Дирекция „Социално подпомагане”

Училища

ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДА КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Оперативни цели

Дейности

Бюджет

Срок за изпълнение

Очаквани резултати/ефект – каква  промяна ще се постигне

Отговорни институции

Водеща

Партньори

1.Развит общински механизъм в посока обхващане на децата в образователната система.

1.1. Изготвяне на училищни програми за оценка и превенция на риска от отпадане на учениците от образователната система.

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Утвърдени училищни програми срещу отпадането на учениците.

 

Училищни ръководства

Училищни настоятелства

Общинска администрация

Агенция по заетостта

РПУ

1.2. Планиране и провеждане на училищни и общинска информационна кампания по активиране и включване на родителската общност в Учебно-възпитателния процес.

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Намаляване до минимум броя на учениците, в задължителна училищна възраст (до 16 години), отпаднали от образователната система и повишаване на процента на учениците от общината, продължили обучението си в гимназиален етап.

РУО

Училищните ръководства

 

Общинска администрация

ДСП, ОЗД, РУ на МВР

 

 

 

 

 

 

НПО , Училищните и детско-градинските настоятелства

1.3. Повишаване ролята на училищните и детско-градинските настоятелства в създаването на стимулираща учебно-възпитателна среда чрез разработване на проекти по национални и европейски програми за образование.

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Утвърдени училищни програми за съвместни дейности с детско-градинските и училищните настоятелства

Училищните ръководства

Училищните и детско-градинските настоятелства

 

Общинска администрация

НП

2.Образование,

достъпно за всички деца. Подобряване качеството на образователната система

 

2.1. Пълноценно и развиващо интегриране на деца от ромски произход в образователната система.

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

 

 

2017-2018г

 

Прилагане на съвременни и адекватни  обучителни и възпитателни методи и реализиране на интеркултурни образователни дейности по ДГ и  училища;

Утвърждаване на трайна тенденция на повишаване на обучителните резултати на всички ученици;

Повишаване мотивацията и компетенциите на родителската общност;

Развитие и повишаване на обществената чувствителност и ангажираност към интеграционните процеси в образователните институции.

 

Училищните ръководства

Училищните и  детско-градинските настоятелства

 

Общинска администрация

НПО

2.2. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда.

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Повишаване компетенциите на учителите от детските и учебни заведения.

 

Общинска администрация,  РИО

Училищни ръководства и ръководства на ДГ

2.3. Извършване на проверки по сигнал за нарушаване на правата на детето в образователните институции.

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Мониторинг по спазване правата на детето.

 

МОН

РУО

Общинска администрация

Училищни ръководства и ръководства на ДГ

 

 

2.4.  Подобряване на условията за извънкласни и извънучилищни дейности  в образователната система.

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Насърчаване различните дарби и таланти сред децата и учащите се;

Развитие на състезателно-конкурсната дейност на училищно и общинско ниво;

Морално и/или материално стимулиране на различните изяви на децата и учениците;

Утвърждаване на училищни и общински дейности и програми, стимулиращи научните и творчески заложби на децата и

Общинска администрация

Училищни ръководства и ръководства на ДГ ,НПО, ОП „Детски и младежки център

 

2.5. Подобряване на условията за спорт в образователната система.

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Увеличаване броя на ремонтираните спортни съоръжения и физкултурни салони; Увеличаване на спортната

активност сред учащите.

Общинска администрация, спортни клубове

 

Ръководства на учебни и детски заведения, НПО,

3. Подобряване на условията за достъп до обучението на децата със СОП в общообразователните училища

 

3.1. Разширяване на възможностите за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

 

2017-2018г

 

Повишаване броя на обхванатите деца със СОП, обучавани в общинските училища и детски заведения.

 

Ресурсен център

Общинска администрация,

 

Ръководства на учебни и детски заведения, НПО

3.2. Поддържане на активна информационна  кампания съвместно с Ресурсен център Хасково за развитие и трайно утвърждаване на положителни обществени нагласи към включващо обучение на деца и ученици със СОП.

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Повишена обществена чувствителност по въпросите на образованието и реализирането на деца и ученици със СОП.

 

Ресурсен център, Дирекция СП

 

Общинска администрация, ръководства на учебни и детски заведения

3.3. Периодично предоставяне на актуална информация на родителите на деца със СОП, относно тяхното развитие, и участие на родителите при изготвяне и преразглеждане на индивидуалните им програми.

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Утвърждаване на ефективно работеща информационна система по интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП.

 

 

Ръководства на учебни и детски заведения, ЦОП

 

 

Общинска администрация,

3.4. Поетапно адаптиране на градската архитектурна среда, включително в детските градини и училищата, към потребностите на децата с увреждания.

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Подобряване на материалната база на училища и детски градини, свързани с повишаване на достъпността.

 

Ръководства на учебни и детски заведения, ЦОП

 

Общинска администрация,

3.5. Провеждане на обучения на педагогически, управленски кадри и помощен персонал за работа с деца и ученици със СОП.

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Осигуряване на добре подготвени и мотивирани специалисти за работа с деца и ученици със СОП.

 

РУО

Общинска администрация

Ръководства на детски и учебни заведения

3.6. Осигуряване на ресурсно подпомагане и подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности в обща образователна среда

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Повишена обществена чувствителност по въпросите на образованието и реализирането на деца и ученици със СОП.

 

Ресурсен център

Ръководства на детски и учебни заведения

Училища

Общини

 

4.Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на подходяща образователна среда за осъществяване на приобщаващото образование

 

 

4.1 Осигуряване на ресурсно подпомагане и подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности в обща образователна среда

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

 

2017-2018г

 

Изградена приобщаваща среда, която е съобразена с индивидуалните потребности на детето/ученика и осигурена подкрепа за личностно развитие

 

МОН

РУО

Ресурсен център     

Училища

Общини

 

4.2 Осигуряване на условия за занимания по интереси и за изява на децата и учениците в областта на науките , технологиите, изкуствата и спорта .

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

 

2017-2018г

 

 

Ресурсен център

Училищни ръководства

ОП „ДМЦ”

Общинска администрация

V. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Оперативни цели

Дейности

Бюджет

Срок за изпълнение

Очаквани резултати/ефект – каква  промяна ще се постигне

Отговорни институции

Водеща

Партньори

1.Подобряване на координацията между институциите при работа по случаи на деца, жертви на насилие

1.1. Осигуряване на своевременен  обмен на данни между ОЗД, полиция и правосъдна система при работа по случаи на деца, жертви на насилие. Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие.

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г

Ефективно сътрудничество и координация между институциите. своевременно сигнализиране и интервениране

Дирекция „Социално подпомагане”

РУ

Районен съд

Районна прокуратура

МКБППМН

ЦОП

Лични лекари

Училища и детски градини

2.1.Извършване на ежемесечни проверки от мобилни групи от РУП и ОЗД с цел превенция на попадането на децата на улицата

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г

Предотвратяване използването на децата за просия

Дирекция „Социално подпомагане”

РУ

МКБППМН

 

2. Промяна на съществуващи нагласи и социални норми, насърчаващи насилие и повишаване на обществената чувствителност към случаите на насилие

2.1.Провеждане на мерки за ефективна превенция на ранните бракове и ранните раждания при децата

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г

Намаляване и предотвратяване на  ранните бракове и ранните раждания при децата

Дирекция „Социално подпомагане”

РУ

Районна прокуратура

ЦОП

Здравни медиатори

МБАЛ „Св. Екатерина“

2.2. Повишаване информираността на родителите за позитивните подходи при отглеждането и възпитанието на децата

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г

Намаляване  случаите на домашно насилие над деца

Дирекция „Социално подпомагане”

ЦОП

Местни медии

Училища

 

2.3. Провеждане на ефективна работа с разделени родители и деца, въвлечени в родителски конфликти с цел предотвратяване  развитието на  синдром на родителско отчуждение

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г

Гарантиране правата на децата при конфликтна раздяла на родителите

ЦОП

 

Дирекция „Социално подпомагане”

3. Превенция /намаляване на случаите на насилие  в училище

3.1. Презентации, дискусии, ролеви игри в ЧК/мин.2-3 пъти годишно/

В рамките на утвърдения бюджет на  водещата организация

2017-2018г

Повишаване на информираността на децата, учениците и педагогическия персонал за видовете насилие, начини за справяне с проявите на агресия. Намаляване на случаите на агресия в училище.

Фондация „Подари усмивка”

Училища

VІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА

Оперативни цели

Дейности

Бюджет

Срок за изпълнение

Очаквани резултати/ефект – каква  промяна ще се постигне

Отговорни институции

Водеща

Партньори

1. Да се насърчи участието на децата в обществения и културен живот като се провокират да пишат, снимат и творят.  Да  се осмисли свободното време на децата като им се предостави възможност да  се запознаят със  съвременните тенденции в развитието на българската култура и приложното изкуство.

1.1. Провеждане на конкурс за детско творчество /поезия, фотография и приложно изкуство/ „Любовта е навсякъде”.

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Осигурена възможност на  учениците да развият своето въображение като откриват нови измерения на думата любов, да я откриват навсякъде, да „уловят” мига в стих, снимка или рисунка.

 

ОП“Детски и младежки център“

Общински ученически парламент

Училища

2.Утвърждаване на детското участие в обществения живот не само на страната, но и в международен мащаб.

2.1 Укрепване на дейността на Съвета на децата към ДАЗД

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г

 

 

 

Гарантирана публичност и демократичност на избора на членове на Съвета на децата.

ДАЗД

Съвета на децата

 

 

 

 

 

Общини

Областни управители

 

 

 

 

 

2.2 Реализиране на програма „Детско полицейско управление” на територията на Република България  за превенция в ранна училищна възраст.

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

 

 

2017-2018г

Превенция в ранна училищна възраст

РУ

Общинска администрация

ЦКБППМН, Училища

VІІ. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Оперативни цели

Дейности

Бюджет

Срок за изпълнение

Очаквани резултати/ефект – каква  промяна ще се постигне

Отговорни институции

Водеща

Партньори

1. Създаване на условия и възможност за всички деца да спортуват

1.2. Провеждане на спортен празник „Спортът-арена на приятелство“

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Повишаване на физическата дееспособност на учениците. Изграждане на отборен дух и толерантност и

възпитаване в принципите на феър-плей.

Популяризиране на спортните игри сред подрастващите.

Община Димитровград

 

ОП“Детски и младежки център“

Училища

 

2. Мерки за откриване и подкрепа на деца таланти

2.1 Национален ученически конкурс „Посланици на здравето”.

 

 

2.2 Предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби - Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца с изявени дарби по Наредба 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в Община Димитровград за 2017 г.

 


2.3 Насърчаване участието на децата и учениците в извънкласни и извънучилищните дейности в областта на науката, изкуството, технологиите и спорта. - клубове по интереси към читалища, в област фолклор , изобразително изкуство, театрално изкуство;

 

2.4 Група към  Народна астрономическа обсерватория и планетариум  /НАОП/ „Джордано Бруно” ;

 

 

 

 

2.5 Летни занимания- „Плувно лято”

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

 

2017-2018г

 

 

 

 

2017-2018г

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018г

 

 

 

 

 

 

2017-2018г

 

 

 

 

 

2017-2018г

Популяризиране на здравословния начин на живот.

 

 

Стимулиране развитието на деца с изявени дарби.

 

 

 

 

 

 

Стимулиране на децата с изявени дарби от община Димитровград.

 

 

 

 

Разширяване на интересите към културни мероприятия, обогатяване и придобиване на нови знания извън учебната програма

 

Подобряване на физическата активност на децата

МОН

Общинска администрация

 

 

 

 

Общинска администрация , Общински съвет, ПК „Образование, младеж и спорт”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска администрация, спорни клубове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска администрация, НАОП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска администрация

Училищни ръководтсва

 

Училищни ръководства

 

 

 

 

 

Училищни ръководства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищни  ръководства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищни  ръководства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищни ръководства

 

3. Осигуряване на достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време, в т.ч. наука, техника и изкуство

3.1.Уоркшоп – „Как да направим на снежен човек?”

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Да се осмисли свободното време на децата и да се провокират да творят и да създават. 

ОП“Детски и младежки център“

Учебни заведения

3.2. Организиране на детска работилница за изработване на мартенички „Да подарим здраве и късмет”

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Да се подпомагат и насърчават децата и младежите за личностна изява

ОП“Детски и младежки център“

Общински ученически парламент

 

3.3. Провеждане на общински конкурс за детско творчество „Шанс”  в  направления: проза и поезия, изобразително изкуство, приложно изкуство, фотография, пеене, модерни танци, фолклорни танци, инструментални изпълнения

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Да се откриват и популяризират млади таланти от Община Димитровград и да даде възможност за изява на творческите им заложби. 

ОП“Детски и младежки център“

Учебни заведения

3.4. Отбелязване на Световния дена на Земята – „В единство с природата” с почистване на парк „Пеньо Пенев”-

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Възпитаване на децата в опазване и грижи за природата и околния свят.

ОП“Детски и младежки център“

Общински ученически парламент

 

3.5. Провеждане на национален конкурс  за забавна песен на фолклорна основа „Златен извор”

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Създаване и популяризиране на нови български песни и обработки на фолклорна основа за деца и юноши с цел обогатяване на песенното творчество, създаване на интерес и любов към българския фолклор и усъвършенстване на изпълнителското майсторство.

Община Димитровград

 

ОП“Детски и младежки център“

Всички музикални школи в България

3.6. Организиране на изложба „Детство мое“ посветена на първи юни Деня на детето

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г.

Предоставяне  сцена за изява на талантливите деца и младежи на Димитровград

ОП“Детски и младежки център“

Учебни заведения

4. Създаване на условия и възможности за всички деца да спортуват.

 

 

 

 

4.1 Реализиране на кампания „Спортът е по- добрият начин децата да пораснат. Родители, Вие може да повлияете – научете децата да спортуват”.

 

4.1 Изпълнение на програмата „Спорт за деца в свободното време „

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

 

 

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

 

 

2017-2018г

 

 

 

 

 

 

2017-2018г

 

 

 

 

Популяризира се физическото възпитание и спорта като добра практика за възпитателно въздействие

 

Подобряване на физическата дееспособност на децата и тяхното интелектуално развитие.

.

Общинска администрация

Общински спортни клубове

 

 

 

 

 

 

МОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищни ръкововдства

ДГ

 

 

 

 

 

 

 

Общинска администрация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

Оперативни цели

Дейности

Бюджет

Срок за изпълнение

Очаквани резултати/ефект – каква  промяна ще се постигне

Отговорни институции

Водеща

Партньори

1.Подобряване на ефективността на работата между здравните, образователните, социалните и правораздавателните институции при случаи на деца в риск

1.1.Осигуряване на междуинституционално сътрудничество и координация при работа по случаи на деца в риск

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г

Гарантиране правата на децата чрез използване на мултидисциплинарен подход

Дирекция „Социално подпомагане”

 

Община Димитровград

Училища

МБАЛ „Св. Екатерина”

РУ

Районен съд

Районна прокуратура

ЦОП

1.2.Проследяване развитието на децата, настанени в ЦНСТ и  качеството на грижата за тях.

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г

Осигуряване на качествени грижи за децата, настанени в ЦНСТ

Дирекция „Социално подпомагане”

 

Община Димитровград

ЦНСТ

 

1.3.Укрепване на капацитета на ОЗД чрез участие на служителите в провежданите от ДАЗД супервизии

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г

Предпазване от професионално прегаряне и оказана методическа подкрепа в работата по случаи на деца в риск

Дирекция „Социално подпомагане”

 

НПО

1.4.Извършване на съвместни проверки по случаи на деца с родители трудови емигранти

В рамките на утвърдения бюджет на водещите

институции

2017-2018г

Подобряване на координацията между отговорните институции

Община Димитровград

Дирекция „Социално подпомагане”

Училища

МКБППМН

ІX. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА СЪДЕБНА СИСТЕМА, ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО

Оперативни цели

Дейности

Бюджет

Срок за изпълнение

Очаквани резултати/ефект – каква  промяна ще се постигне

Отговорни институции

Водеща

Партньори

1.Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие в условия на междуинституционално сътрудничество.

1.1. Изготвяне на предложения за законодателни промени в изпълнение на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето.

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г.

Изготвяне на нова законодателна рамка в областта на правосъдието свързано с деца.

Община Димитровград

Дирекция „Социално подпомагане” - Димитровград

РУ  - Димитровград

МКБППМН

 

1.2. Участие на социален работник от отдел „Закрила на детето” при изслушване на деца в съдебно/административно производство и защита на техните права и интереси.

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г.

Защита и гарантиране правата и интересите на деца правонарушители. 

Дирекция „Социално подпомагане” - Димитровград

 

Община Димитровград

Районен съд

Районна прокуратура

 

1.3.Осигуряване правото на децата правонарушители на справедливо и законосъобразно отношение при зачитане тяхното достойнство. Защита на правата и законните интереси на малолетни и непълнолетни от представител на ДСП/представител на отдел „Закрила на детето” при разглеждане на възпитателни дела, когато не е посочен доверен представител или адвокат.

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г.

Работа с деца, извършили противообществени прояви, спазвайки техните права.

 

ИДПС към РУ,

МКБППМН, 

Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”

Община Димитровград

ЦОП

2.Превенция на рисковото поведение сред децата и подобряване координацията между правораздавателната, социалната, здравната и образователната система.

2.1.Изграждане на информационна база-данни за регистрация на случаи на детска престъпност.

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г.

Изграждане на единен териториален регистър на детска престъпност.

 

 

 

МВР,ДАЗД, МП,АСП

РУ – Димитровград

3.Подобряване на законодателната рамка за превенция и подкрепа в случаи на насилие над дете.

 

Разпространение и популяризиране на различни информационни материали в училищата за гарантиране правата на децата, пострадали от престъпления и на децата правонарушители.

В рамките на утвърдения бюджет на водещата

институция

2017-2018г.

Запознаване на децата със законодателната рамка – права  и последици от извършване на противоправни и противообществени деяния.

Училища, ДСП – Димитровград, МКБППМН, РУ – Димитровград

Община Димитровград

ЦОП

                 

 

 

Сподели: