Четвъртък 07, Декември 2023г.

Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград

 

 

 Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

РАЗДЕЛ   І

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ОБЩИНСКИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

 

 

Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, редът и срокът на тяхното събиране на територията на община Димитровград.

Чл. 2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:

 1. за битови отпадъци;
 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги;
 4. за технически услуги;
 5. за административни услуги;
 6. за откупуване на гробни места;
 7. 7. отм. с р № 1372/26.06.2014 г.

            8.притежаване на куче

 1. други местни такси, определени със закон.

           (2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал. 1, по цени определени с Наредбата.

           (3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.

Чл. 3. (1)Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово или в брой.

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:

 1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
 2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.
 4. ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;
 5. насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 5. (1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр. инвестиционни) разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(2) В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата.

Чл. 8. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите по ал. 1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Чл. 9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл. 10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2) Местните такси се събират от общинската администрация и от общински предприятия, когато  е свързано с дейността им.

(3) (Отм. с Р№1441 от 28. 08. 2014 г.)

(4) Разпоредбата по ал. 3 се прилага и в случаите, когато искането е отправено от ползвател, наемател или друго лице със съответни права върху имота и/или обекта, и собственикът на имота и/или обекта има парични задължения към община Димитровград.

(5) Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ

 

Чл. 11. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл. 12. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.

(2) Анализът по ал. 1 задължително съдържа:

            1.оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;

            2.оценка на потребностите от предоставяне на услугите;

            3.информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.

            4.препоръки за подобряване на администрирането на таксите.

(3) При необходимост Общинският съвет променя размера на местните такси и цените на услугите.

Чл.13 Общинската администрация поддържа данни за :

             1.услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

             2.ползвателите на предоставената услуга;

             3.изключенията от общата политика (преференции);

             4.използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната методика/методики, използвани за определяне на размера им;

             5.събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

 

 

 

Глава втора

Местни такси

 

Раздел І

 

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

Чл. 14. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Чл. 15. Таксата се заплаща от:

 1. собственика на имота;

2.ползвателя - при учредено вещно право на ползване;

      3.концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия.

      4.за общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от общината, съответно държавата, за сметка на наемателя или ползвателя

Чл. 16. Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

 1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

 2.събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

 1. /изм. с Р №1336/27.01.2011 г./ проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71 а и 71е от Закона за управление на отпадъците.

4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл.17.За имоти, намиращи се извън районите с организирано сметосъбиране и

сметоизвозване се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Чл. 18. (1) /изм. с Р №1336/27.01.2011 г./ Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1-ви март до 30 юнви и до 30 октомври, за годината за която е дължима.

(2) На предплатилите от 1-ви март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 Чл.19.(1) /Изм. с Р № 276/31.05.2012 г./ Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата подават декларация в Община Димитровград до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в 2-месечен от датата на придобиването им.                                                                      

 (2) В декларацията се посочват вида и броя на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от Общинския съвет честота на извозване на битовите отпадъци.                                                     

(3) (Изм. с Р № 141/28.01.2016 г.)Когато лицето не е подало декларация в срока по ал.1, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния му вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените с декларацията съдове, то заплаща годишната такса, определена пропорционално върху основа, определена с решението на общинския съвет по чл.16, като пропорционална част от по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на имота към съответната година.От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като към разликата се дължат лихви, съгласно сроковете за плащане.

(4) (нова с Р №1559/26.05.2011 г.) (Изм. с Р№1441 от 28. 08. 2014 г.) За 2011г. декларацията по ал. 1 се подава в срок до 30 юни 2011 година. Декларация по ал. 1 могат да подават предприятия, които са декларирали притежаваните нежилищни имоти или такива, върху които е учредено вещно право на ползване с декларация по чл. 14 от ЗМДТ съгласно § 21 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ.

  Чл.20(1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота;

  (2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

  (3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й;

  (4) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл. 16;

              (5)  За имоти, които няма да се ползват през цялата следваща година, не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване на подалите декларация по образец до 31 декември на предходната година;

  (6)  отм. с Р №50/15.12.2011 г.

  (6)   При констатиране на ползване на имота, за който е подадена декларацията по ал.5, установено чрез разход на електроенергия, питейна вода и др. или с протокол за извършена проверка от служители на община Димитровград, задължените лица заплащат пълния годишен размер на таксата със съответните лихви.

                                                                                                                              

Раздел ІІ

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 

ПОДРАЗДЕЛ I

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чл. 21 (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

 (2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.

  (3) Зоните по ал. 2 се определят от общинския съвет, както следва:

 1. Зона Център, включваща бул. “България” с пешеходната зона за отдих и частта от бул. “Д. Благоев” между пресечките с ул. “Иван Вазов” и с ул. “Ромен Ролан”;
 2. Първа зона, включваща терените между улиците: бул. “Д. Благоев”, бул. “Г.С. Раковски”, ул. “Ангел Кънчев”, ул. “З. Зограф”, бул. “Ст. Стамболов”, ул. “Ем. Станев”, ул. “Вл. Д. Благоев”, ул. “Шандор Петьофи”, ул. “Хасковска”, ул. “Т. Каблешков”, ул. “Л. Каравелов”, ул. “Д. Чинтулов”, ул. “Първи Май”, бул. “Д. Благоев”;
 3. Втора зона, включваща всички останали терени, извън очертанията на първа зона и кварталите.

(4) Таксите се определят на квадратен метър по зони, както следва:

На ден:

 • За Димитровград:

          - Зона Център- 1.00 лв./кв.м   

          - Зона І - 0,80 лв./кв.м   

          - Зона ІІ            - 0,60 лв./кв.м

 • гр.Меричлери и селата Добрич, Г.Извор, Ябълково, Крепост: - 0,50 лв./кв.м
 • за останалите села - 0,30 лв./кв.м
 • за продажба от лек автомобил -на ден - 2,00 лв.
 • за продажба от товарен автомобил, ремарке - 6,00 лв.

 

На месец:

 • За гр. Димитровград:
 • Зона Център - 16,00 лв./кв.м;
 • Зона І - 15,00 лв./кв.м ;
 • Зона ІІ - 12,00 лв./кв.м ;
 • Меричлери и селата:
 • Добрич,Г.Извор,Ябълково,Крепост: - 10,00 лв./кв.м ;
 • за останалите села - 8,00 лв./кв.м        

 

 • Такси за изнесени маси на открито към заведенията за хранене и развлечения (ЗХР) на месец:
 • гр. Димитровград

 

За 1 маса с 4 стола при 2 кв.м на месец

На заета площ

 

Зона Център

18,00 лв./1 маса

4,00 лв./кв.м

Зона І

15,00 лв./1 маса

3,00 лв./кв.м

Зона ІІ

12,00 лв./1 маса

2,50 лв./кв.м

 

 • Меричлери и селата Добрич, Г.Извор, Ябълково, Крепост:

За 1 маса с 4 стола при 2 кв.м на месец

На заети площи

 

10,00 лв/.1 маса

2,00 лв./кв.м площ

 

 • за останалите села

За 1 маса с 4 стола при 2 кв.м на месец

На заети площи

 

9,00 лв./1 маса

1,50 лв./кв.м площ

 

За ползване на общински терени за разполагане на слънцезащитни съоръжения /сенници/ - 3 лв. на кв.м за месец за всички зони.

 • За ползване на места за организиране на събори, панаири и празници:
 • за продажба на стоки, таксата е 1,70 лв./кв.м на ден
 • /изм. с Р № 1127/26.08.2010г./ за заведения за хранене таксата е 0,60 лв./кв.м на ден за 2010 г.
 • /нов с Р № 353/26.07.2012г./ за заведенията за хранене и развлечение в Парк „Марица” за Празника на родния край – 0,60 лв. на кв.м на ден
 • За ползване на места за организиране на панаири, стрелбища, моторни люлки и др. подобни игри – 0,60 лв/кв.м на ден

           (5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

           (6) Такса за издаване на разрешително за търговска дейност и разрешително за търговска дейност – маси -  5 лв., за инцидентна търговия – 2 лв /цветя, мартенички и др./

           (7) При ползване на мястото повече от месец, таксите се плащат месечно, но не по-късно от 3 дни преди започване на месеца.

            (8) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.

            (9) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.

Чл.21а /нов с Р № 1015/27.05.2010 г./, /изм. с Р №1512/26.05.2011 г./  (1) Таксата за сенниците се заплаща за периода 01.04. до 31.09., а в случаите, когато сенникът не се ползва за търговска дейност, се заплаща 10% от таксата.

(1) Обстоятелствата по ал.1 се установяват с декларация от собствениците, подадена до 5-то число на съответния месец и протокол за извършена проверка от комисия от общинска администрация.

Чл. 22 /Изм. с Р № 276/31.05.2012 г./ (1)Такса за ползване на начална, крайна или междинна автобусна спирка за автобусни линии  от Републиканската транспортна схема – 60 лв. на месец за всяка линия

(2) /Нова с Р № 276/31.05.2012 г./ За автогарово обслужване, включващо преминаване, престой в рамките на определеният в маршрутното разписание, но не по-голям от 15 минути, и заверка на пътен лист при всяко тръгване на автобусите, се заплаща цена на услуга, както следва:

     - за МПС от категроия М1 и М2 / до 20 места / - 3.00 лв/ден

     - за МПС от категория М2 – от 21 до 30 места – 6.00 лв/ден

     - за МПС от категория М3 – автобуси – 15.00 лв/ден

     - за съхранение на багажна единица в рамките на раб. време – 1.50 лв/ден          Чл.23 Такси за  издаване на разрешение за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности:

 • за територията на гр.Димитровград – 0,50 лв. на кв.м. за месец
 • за останалите населени места – 0,30 лв. на кв.м. за месец

           Чл.24 Такси по Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства, осигуряване на безопастността на движението и ползването на общи площи на територията на община Димитровград

 • Такса за ползването на места за служебни или лични нужди – 10 лв. за едно парко място на месец /по чл. 35, ал. 1/
 • /Изм. с Р № 276/31.05.2012 г., № 1412/31.07.2014 г./ Tакса за ползване на места за паркиране в „Синя зона” – първите 15 минути – безплатно, до 30 мин. - 0.50 лв., 1 лв. на час, /чл. 47, ал. 2/;
 • Такса за ползване на места за паркиране за служебни нужди в „Синя зона” – за 1 месец – 36 лв.; за 1 година – 240 лв. /чл. 52, ал. 1/
 • (Изм. № 1412/31.07.2014 г.) Такса за ползване на места за паркиране в района на Неделен пазар и Неделен автопазар – 2 лв. за едно паркомясто на ден /чл. 58, ал. 2/.
 • Принудително преместване на неправилно паркирани автомобили – 30 лв. /чл. 61/
 • При явяване на собственика, преди потегляне на специализирания автомобил от мястото на нарушението – 50 % от горната сума /чл. 61/ - 15,00 лв.
 • Разходите по прилагане на техническото средство /скоби/ - 10 лв. /чл. 66, ал. 1/
 • Такса за отговорно пазене на преместения автомобил:

                 - до 24 часа – 5 лв.

                 - за всеки следващи 24 часа – 5 лв.

 

          Чл. 25. Таксата се събира от Общинска администрация и от общински предприятия, когато е свързано с дейността им.

 

 

 

ПОДРАЗДЕЛ II

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И МЕСТА, ВЪРХУ КОИТО СЕ ОРГАНИЗИРАТ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА ОТ ОП “СПИОПТ”

 

 Чл. 26 (1) Таксата се заплаща за ползуване на тротоари, улични платна и места, върху които се организират пазари и тържища от ОП “СПИОПТ”.

              (2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата, в зависимост от сектора, в който се намира теренът.

                   

Член от

Наредба 10

 

Видове такси

дневна

такса

месечна

такса

годишна

такса

 

27

 

Обекти за обществено хранене и павилиони

-          Неделен пазар  - 1 кв.м.

-          Автопазар         - 1 кв.м.

-          Нов пром.пазар - 1кв.м.

   

-

-

-

 

2.50

1.50

6.00

 

30.00

18.00

72.00

28

 

Продажба на закуски, без.напитки, сладолед, слънчоглед ,царевица - 1 кв.м.

 

5.00

 

30.00

 

360.00

29

 

Такса за продажба на автомобил - Автопазар

6.00

28.00

336.00

30

 

Такса за продажба на авт. гуми и пром. стоки - Автопазар

 

9.00

 

35.00

 

420.00

31

 

Такса за продажба на авточасти

15.00

65.00

780.00

 

32

/Изм. с Реш № 877/27.06.2013,

 

1) Такса за зеленч. общ.  пазари

- Бабин пазар – ул.”Елин Пелин”  - 1 кв.м.                                                           

(изм. с Р№ 1311/29.05.2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)

- кв.Славянски и до м-н ”Арда”     - 1 кв.м.

- Неделен пазар      - 2 кв.м.

-прод. от товарен авт. на хр. стоки

-прод. плодове и зеленч. от  автомобил и дърва. 

-прод. пром. стоки от авт.

-прод. риби - Бабин и Неделен пазар -1 кв.м.

 

-Пром. обекти зел. и Неделен пазар – вестници, н. торбички и други – 1 кв.м.               – допълнително мяст -1 кв.м.

-прод. на употребяв. дрехи

 

2.00

 

0.50

5.00

7.00

5.00

 

5.00

1.00

 

 

1.00

 

1.00

0.50

 

20.00

 

11.00

35.00

50.00

40.00

 

60.00

10.00

 

 

10.00

 

10.00

5.00

 

200.00

 

132.00

420.00

600.00

480.00

 

720.00

120.00

 

 

120.00

 

120.00

 60.00

 

2) Такса за продажба на собствена земеделска продукция – намаление с 50% от таксата по т. 32 1)

 

 

 

 

 

Чл. 32а (нов с Р№ 1311/29.05.2014 г., в сила от 01.11.2014 г. , изм. с Р № 1585 от 29. 01. 2015 г (1) Намалението по чл. 32, ал. 2 се ползва през цялата календарна година, докато регистрираните земеделски производители предлагат собствена продукция, регистрирана в Областна дирекция „Земеделие”.

(2)(изм. с Р№ 1705/30.04.2015 г.) Намалението по ал. 1 се ползва на търговска площ не по-голяма от 3 кв. м. от един земеделски производител.

(3) При установени нарушения по ал. 1 и ал. 2, таксата се дължи в пълен размер за времето на нарушението.

Чл. 32б (нов с Р№ 1626/26.02.2015 г.) За поставяне на временно преместваеми обекти – използвани като мобилни мандри /млекомати/, които са за козе, краве, овче и биволско мляко – не се заплаща такса за ползване на тротоари и места, върху които се организират пазари и тържища от ОП “СПИОПТ”, за физическите и юридическите лица, регистрирани по реда чл. 39 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (за производителите, осъществяващи директни доставки по чл. 1, т. 1 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г.);

Чл.33. /изм. с Р № 253/26.04.2012 г./ /Изм. с Р № 276/31.05.2012 г./ Такса за местата на Неделен промишлен пазар:

 

ул. „Димитровградска”

 

 

 

-сектор Д, Д2, Д3 – 1кв.м.

5.00

16.00

192.00

-сектор Д1            -  1кв.м.

 

2.00

 

15.00

 

180.00

 

- ул.”Ивайло”

 

 

 

- сектори Ж12  - 1кв.м.

5.00

16.00

192.00

- сектори А, Б, В   - 1кв.м.

5.00

17.00

204.00

- сектори Г1, Г2  -   1кв.м.

5.00

17.00

204.00

- сектор Е123   -1кв.м.

2.00

15.00

180.00

- сектор  З,  З2       - 1 кв.м.

2.00

13.00

156.00

 - сектор З1, З3      - 1 кв.м.

5.00

15.00

180.00

- сектор З5             - 1 кв.м.

2.00

12.00

144.00

- сектор  В1           - 1 кв.м

5.00

17.00

204.00

отпада

5.00

16.00

192.00

- сектор И3           - 1 кв.м.

2.00

15.00

180.00

- сектор М3 – 1 кв.м.

1,00

10,00

120,00

Сектор М4  – 1 кв.м.

1.00

3.00

36.00

-сектор Килими

10.00

80.00

960.00

Чл.33а /нов с Р № 80/15.12.2011 г., изм. с Р № 1532/27.11.2014 г./ На предплатилите физически лица с постоянен адрес на територията на Община Димитровград  и юридически лица, регистрирани в Търговския регистър със седалище на територията на Община Димитровград, в срок до 31 януари за цялата календарна година, се прави отстъпка от 20 на сто.

Чл. 33б /нов с Р № 80/15.12.2011 г., изм. с Р № 1532/27.11.2014 г./  На предплатилите физически лица и юридически лица в срок до 31 март, за цялата календарна година, се прави отстъпка от 10 на сто.

 

Чл. 34  Такса осветление за павилиони без електромери – за 1 ел. крушка с мощност до 200 W и луминсцентно тяло с 2 лампи – 8 лв. на месец.

Чл. 35 Таксите се събират от ОП “СПИОПТ” и се превеждат в бюджета на общината.

Изр. 2 Отм. с Р № 889 от 25. 07. 2013 г.

 
 
Раздел III

 

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

 

Чл.36 /Изм. и доп. С Р 382/29.09.2016 г./(1) За ползване на детски ясли и детски градини, родителите или настойниците дължат такси, както следва:

 1. За деца, посещаващи целодневни групи:

1.1.Позиционирани в общинския център /града/, без кварталите – дневна такса в размер на 2,00 лв. плюс постоянна месечна такса, в размер на 12,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата;

1.2. Позиционирани в кварталите на общинския център, в гр. Меричлери и в селата – дневна такса 2,00 лв. плюс постоянна месечна такса, в размер на 6,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата;

 1. За деца, посещаващи полудневни групи в детските градини:

2.1.Позиционирани в общинския център /града/, без кварталите – дневна такса в размер на 1,00 лв. плюс постоянна месечна такса, в размер на 6,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата;

2.2. Позиционирани в кварталите на общинския център, в гр. Меричлери и в селата – дневна такса 1,00 лв. плюс постоянна месечна такса, в размер на 3,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата;

2.3. Децата, посещаващи полудневните групи в общинските училища не заплащат дневна и постоянна месечна такса.

 1. За деца на почасова организация в детските градини и групи:

3.1.Позиционирани в общинския център /града/, без кварталите – дневна такса в размер на 0,50 лв. плюс постоянна месечна такса, в размер на 3,00 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата;

3.2. Позиционирани в кварталите на общинския център, в гр. Меричлери и в селата – дневна такса 0,50 лв. плюс постоянна месечна такса, в размер на 1,50 лв., която не се влияе от посещаемостта на децата;

(2) Не се заплаща дневна такса за:

 1. деца, чиито родител/родители са със 71% и с над 71% трайно намалена работоспособност;
 2. деца сираци;
 3. деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия;
 4. деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;
 5. деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от Министъра на здравеопазването;
 6. 6. деца с медицинска експертиза за 50% и над 50% намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинската експертиза, приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 година.

(3) Дневна такса се заплаща за всеки присъствен ден. При отсъствие на дете, дневна такса не се заплаща за времето, през което то отсъства, при условие, че родителят/настойникът предварително писмено са уведомили директора на детската градина.

(4) Определените дневни такси в ал. 1, се заплащат в размер на 50% в следните случаи:

 1. за две деца от едно семейство, посещаващи детска градина;
 2. за деца с един родител;
 3. за деца, на които и двамата родители са студенти в редовна форма на обучение;

(5) Когато от едно семейство децата, посещаващи детски градини в общината са  повече от две, дневната такса се заплаща в размер на 50% за първо дете; 25% за второ дете; за трето и всяко следващо дете в размер на 15%.

(6) Освобождаването от заплащане на такса по ал.2 и ползването на преференции по ал.4 и 5, се извършва:

 1. въз основа на подадено писмено заявление от единия от родителите или настойниците, придружено от документ, доказващ основанието за освобождаване/преференция.
 2. само за деца на родители или настойници, регистрирани по постоянен или настоящ адрес в община Димитровград.

(7) Постоянната месечна такса се заплаща независимо от посещаемостта на децата и от преференциите по алинеи 2, 4 и 5, освен в случаите, когато:

 1. се извършват продължителни ремонтни дейности в детските градини, регламентирани със заповед на директора на детската градина или Кмета на общината;
 2. детската градина се затваря временно, поради намаляване броя на децата под определения минимум, за което е издадена заповед от Кмета на общината;
 3. децата не посещават детската градина в рамките на цял един месец за периода от 01.06 до 31.08 вкл. В този случай родителите или настойниците подават писмено заявление до директора на детската градина.

(8)  Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса, започва от началото на месеца, следващ месеца от подаване на декларацията.

(9) Не се заплаща дневна и постоянна месечна такса за децата, ползващи социални услуги в общността - резидентен тип.

Чл. 37. За ползване на детска кухня за деца от 10 месеца до 3 години, родителите или настойниците подават заявление до директора на детската градина и заплащат цена на храната в размер на 1,50 лв. на ден. Сумата се събира от длъжностното лице в съответната детска градина и се внася по ред и начин, упоменат в чл. 39 от наредбата.

Чл.38(1) Лицата, ползващи услугите на Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер, съответстващ на реалната издръжка на едно лице, но не повече от 60 % от месечните му доходи.

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.

(3) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

(4) Децата-инвалиди до 16 годишна възраст не заплащат такса, ако не ползват същата услуга от друго социално заведение в рамките на общината.

(5) Не се събират такси от лицата, които нямат лични доходи.

(6) Когато  оставащата част от личните доходи е недостатъчна за покриване на таксата разликата е за сметка на бюджета на общината в  която е Домашен социален патронаж, като форма на социално обслужване на лица и семейства.

(7) /Нова с Р№ 276/31.05.2012 г./ Лицата, ползващи социални услуги в домашна среда по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, заплащат такса в размер на 0.17лв./час.

 

Чл. 39 Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-о число, а тези по чл. 38 - до 28-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

 

 

Раздел IV
ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА

 

Чл. 40 /отм. с Р №1336/27.01.2011 г./

 

Раздел V

ДРУГИ МЕСТНИ ТАКСИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН

 

 

            Чл.41  /Изм. с Р № 280/ 26.05.2016 г./ Такса на корен на дървесината за технологична преработка, дървата за горене и вършината, добити от общински горски фонд и общински извънгорски територии :

- от широколистни твърди дървесни видове –    12,00 лв. на пространствен куб.м.;

            - от иглолистни и меки широколистни видове –              5,00 лв. на пространствен куб.м.;

            - вършина –                                                                1,50 лв. на пространствен куб.м.

 Чл.42 /Изм. с Р № 280/ 26.05.2016 г./ Такса за издаване на:

 1. позволително за извоз на дърва от временен склад - за 1 бр.- 1.00 лв.
 2. превозен билет                          - за 1 бр.-                        2.00 лв

  Чл.43 Паша в горите и горските пасища, общинска собственост, за една година:

  - за едър рогат добитък                                         за 1бр. -  1.50 лв.

  - за коне, катъри, магарета и мулета                   за 1бр.  - 0.80 лв.

  - за овце                                                                   за 1бр.  - 0.30 лв.

  - за кози или ярета до 3бр.                                    за 1бр.  - 2.00 лв

  - за кози или ярета до 5бр.                                    за 1бр. -  2.50 лв.

  - за кози или ярета над 5бр.                                  за 1бр.  - 6.00 лв.

              Чл.44 /Изм. с Р № 280/ 26.05.2016 г./  (1) Такса за технически услуги при добив на дървесина извън горски територии:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

СРОК

дни

ТАКСА

лева

1

2

3

4

1

 

За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен

-          Обикновена услуга

-          Бърза услуга

-          Експресна услуга

 

 

5

1

4 часа

 

1,50 лв/пр.куб.м.

2,25 лв/пр.куб.м.

3,00 лв/пр.куб.м.

 

2

 

За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние

-          Обикновена услуга

-          Бърза услуга

-          Експресна услуга

 

 

5

1

4 часа

 

0,50 лв/пр.куб.м.

0,75 лв/пр.куб.м.

1,00 лв/пр.куб.м.

 

3

 

За маркиране на дървесина в лежащо състояние

-          Обикновена услуга

-          Бърза услуга

-          Експресна услуга

 

 

5

1

4 часа

 

1,00 лв/пр.куб.м.

1,50 лв/пр.куб.м.

2,00 лв/пр.куб.м.

 

 

(2) Таксите по ал.1 са без ДДС и се заплащат след извършване на услугата и преди издаването на превозния билет.

(3) Срокът за извършване на техническите услуги при добив на дървесина извън горски територии е посочен в таблицата по чл.44, ако не е определен в друг нормативен акт.

(4) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

 

 

              Чл.45 Такса за притежаване на куче – 10,00 лв./чл.116 и чл.118  от ЗМДТ/.

           Чл.46 /Изм. с Р № 280/ 26.05.2016 г./ Такса на корен за обли дървени материали, добити в имоти от общински горски фонд и общински извънгорски територии, както следва:

 

 

Мярка

Такса на корен /лв./

1.Иглолистни обли дървени материали:

 

 

а/ едър

 

 

Iа клас на сортимента

Куб.м.

60

I  клас на сортимента

Куб.м.

40

II клас на сортимента

Куб.м.

30

б/ среден

 

 

III клас на сортимента

Куб.м.

20

IV и  V клас на сортимента

Куб.м.

12

в/ дребен

Куб.м.

6

 

2. Широколистни обли дървени материали:

 

бук, дъб, габър и твърди широколистни

цер, акация, липа, бреза и меки широколистни

Орех, явор, ясен, бряст и горскоплодни

а/ едър

 

 

 

 

Iа клас на сортимента

Куб.м.

60

35

100

I клас на сортимента

Куб.м.

40

25

65

II клас на сортимента

Куб.м.

30

20

45

б/ среден

 

 

 

 

III клас на сортимента

Куб.м.

15

15

15

IV и V клас на сортимента

Куб.м.

10

6

10

в/ дребен

Куб.м.

6

 

6

 

 
Раздел VI

 

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Чл. 47  Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината, и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл. 48 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл. 49 Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.

 Чл. 50   Размерът на таксите за технически услуги се определя както следва:

 

ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

СРОК

дни

ТАКСА

лева

1

2

3

4

Изм  Р № 889/25. 07. 2013 г.

 

Издаване на скица за недвижим имот

-          за нотариус

-          за нотариус – спешна

-          за проектиране

-          за проектиране – спешна

                                -служебна

 

 

7

1

10

3

 

 

 

10,00 лв.

20,00 лв.

25,00 лв.

35,00 лв.

Без такса

 

2.

Изм  Р № 889/25. 07. 2013 г.

 

Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

 

24 часа

5,00лв.

3.

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа  и за това, че ПУП е приложен на място по отношение на застрояването

 

 

3

 

20,00 лв.

4.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по Закона за устройство на територията /ТСУ/

 

10

 

15,00 лв.

 

5.

Изм  Р № 889/25. 07. 2013 г.

 

3. Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в дирекция “УТ,ИД,ОСВ

 

3

10,00 лв.

6.

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – маси, павилиони и кабини

 

14

30,00 лв.

7.

Издаване на разрешение за строеж

-          по чл.147 от ЗУТ

-          по общия ред

-          /нов ред с Р № 1176/28.10.2010 г./ - за базови станции на мобилни оператори

 

7

7

 

15.00 лв.

35,00 лв.

 

1000 лв.

8

Издаване на разрешения за поставяне на реклами

-          за РС с размер до 3 кв.м.

-          за РС над 3 кв.м.

-          по чл.30 ал.2 от Наредбата за рекл.дейност

 

 

 

 

20,00 лв

по 5 лв/кв.м.

50% от първонач.

 

Чл. 51 (1) Срокът за извършване на технически услуги е посочен в таблицата по чл. 50, ако не е определен в друг нормативен акт.

(2) При неспазване на срока по ал. 1 размерът на таксата за тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

 

 

Раздел VII

 

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

          Чл. 52. (1) /изм. с Р № 1015/27.05.2010 г., Р № 509/29.11.2012 г., Р № 889/25. 07. 2013 г., № 1568 от 29. 01. 2015 г.

 За извършени услуги по гражданското състояние  и административно обслуждане се заплащат следните такси:

 

Вид услуга

 

Обикновена

/до 3 дни/

Експресна

/8 раб.часа/

 1.

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

4.00

10.00

           2.     

Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат

4.00

10.00

       3.     

Ритуал по сключване на граждански брак в Ритуалната зала на Община Димитровград.

Ритуал по сключване на граждански брак извън Ритуалната зала, във връзка с чл.8, ал.3 от СК

Ритуал по сключване на граждански брак в Ритуалната зала на Община Димитровград на датите 14 февруари и 21 ноември

 

70.00

 

200.00

 

Без такса

-

 

-

 

 

 

           4.     

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

4.00

10.00

           5.     

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

4.00

10.00

           6.     

Издаване на удостоверение за наследници

*за всяко следващо удостоверение, издадено заедно с първото

5.00

3.00

-

 

-

           7.     

Издаване на удостоверение за семейно положение

4.00

10.00

           8.     

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

4.00

10.00

           9.     

Издаване на удостоверение за съпруга/а и родствени връзки

4.00

10.00

10.

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

4.00

10.00

11.   

Издаване на удостоверение за правно ограничение

4.00

10.00

12.   

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

4.00

10.00

13.   

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на население

4.00

10.00

14.  7

Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина

10.00

-

15.  8

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

5.00

10.00

16.   

Образуване на преписка за регистриране на събитие по гражданско състояние, настъпило в чужбина/раждане, гр.брак или смърт/.

20.00

-

17.   

Признаване на чуждестранни съдебни решения или друг съдебен или административен акт, съгласно КМЧП

30.00

-

18.   

Издаване на удостоверение за постоянен адрес

3.00

-

19.  .

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

3.00

-

20.   

Издаване на удостоверение за промени по постоянен адрес

4.00

10.00

21.   

Издаване на удостоверение за промени по настоящ адрес

4.00

10.00

22.   

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

15.00

20.00

23.   

Издаване на преписи или заверени копия на актове по гражданско състояние

4.00

10.00

24.   

Издаване на заверено копие от ЛРК или страница от семейния регистър на населението

4.00

10.00

25.  2

Издаване на други удостоверения, не цитирани по-горе

4.00

10.00

Нова

26.

/с Р №

 1312

/29.05.

2014

 

Издаване на многоезични извлечения от актовете по гражданско състояние /раждане, гр.брак и смърт/ 

10,00

15,00

 (2) Сроковете за обикновена услуга са съгласно Наредбата за административното обслужване, без точка 3.

(3) Срокът за експресна услуга е в рамките на един работен ден.

Чл. 53  По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на 15,00 лв.    

 

Чл. 54  Отм. с Р № 889/25. 07. 2013 г.

 

Раздел VІІІ

 

ТАКСИ ЗА ГРОБНИ МЕСТА

Чл. 55 (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

 1. за 15 години

Нов гробищен парк

I – ва зона (стара част )                                                    40,00 лв.        

II –ра зона (нова част – разширение)                             35,00лв.      

                               

Стар гробищен парк

I – ва зона – сектори А, Б, Г и Д                                     30,00 лв.        

II –ра зона – сектори В, Е, Ж и З                                    25,00 лв.        

III –та зона – сектори И и К                                            20,00 лв.         

Кварталите

“Черноконево”, “Марийно”, “Изгрев”     15,00 лв.           

В селата :   

Скобелево, Сталево ,Каснаково,

Добрич, Голямо Асеново, Ябълково,

Странско и гр. Меричлери                        15,00 лв.  

В селата:    Бодрово, Брод, Бряст, Великан,

                     Воден, Върбица, Горски Извор,

                     Длъгнево, Долно Белево, Здравец,

                     Злато Поле, Крепост, Крум, Малко Асеново,

                     Радиево, Светлина, Черногорово              12,00 лв.

 

 1. за вечни времена и за ползване на семейни двойни гробни места, таксите по ал. 1, т. 1 се увеличават петкратно;

              3.за придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробното място по ал. 1, т. 1.

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2 , намалени с 50 на сто.

Чл. 56   Таксите се събират от ОП “Траурен обреден дом” и се внасят в общинския бюджет.

 

 

Глава трета

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

 

Чл. 57  За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.

Чл. 58  (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в/ разходи за управление и контрол;

г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл. 59 (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:

 1. обикновена;
 2. бърза;
 3. експресна.

(2) Изм. с Р № 889/25. 07. 2013 г. Сроковете за извършване на услугите са:

1.обикновена – в рамките на 5 работни дни;

2.бърза – в рамките на 3 работни дни;

      3.експресна – в рамките на един работен ден;

 (3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.

 (4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

 (5) Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а експресната – със 100%.

 (6) Видовете технически услуги и сроковете за тяхното изпълнение са регламентирани в чл.50.

        Чл. 60 Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.

 Чл. 61 Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.

 Чл. 62 При неспазване на сроковете по чл. 59, ал. 2 размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

 Чл. 63 При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.

 

Чл.64 Ал.1 /Изм. с Р № 235/28.04.2016 г./ Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях в Приложение 1 и Приложение 2.

Ал. 2 /нова с Р № 235/28.04.2016 г/ - Общинският съвет определя следните комплексни услуги и цените за тях в Приложение 3.

 

Глава четвърта

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 Чл. 65  /отм. с Р 249/26.04.2012 г. /

 

             Чл. 66 /изм. с Р 1559/18.12.2014 г. / Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

 Чл. 67 Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица (от общинската администрация), а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

             Чл. 68 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

             

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 • 1 По смисъла на тази Наредба:
 • “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.
 • “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
 • “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:

а. Добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;

б. Сумите, които лицата, настанени в домовете за социални грижи, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;

в. Помощите, определени с акт на Министерския съвет;

г. Даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване;

д. Еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 2 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета на общината или определени от него лица.
 • 3 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази Наредба, с оглед размер и срок.
 • 4 Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от 01.01.2010г.
 • 5 Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.
 • 6 (нов с Р№ 1311/29.05.2014 г.) Решението влиза в сила от 01.11.2014 г.

 

ПРОМЕНИ:

Решение № 852/28.01.2010 г.; Решение № 905/23.02.2010 г.; Решение № 1015/27.05.2010 г.; Решение № 1059/24.06.2010 г.; Решение № 1060/24.06.2010 г.; Решение № 1127/26.08.2010г.;  Решение № 1142/30.09.2010 г.; Решение № 1176/28.10.2010 г; Решение № 1280/23.12.2010 г.; Решение № 1336/27.01.2011 г.; Решение № 1512/26.05.2011 г.; Решение № 1559/26.05.2011 г.; Решение № 1562/30.06.2011 г., Решение № 1713/20.09.2011 г., Решение № 1747/20.09.2011 г., Решение № 50/15.12.2011 г.; Решение № 80/15.12.2011 г.; Решение № 121/26.01.2012 г;  Решение № 184/29.03.2012 г.; Решение № 249/26.04.2012 г.; Решение № 252/26.04.2012 г. , Решение № 253/26.04.2012 г., Решение № 276 от 31.05.2012 г. и Решение № 304/31.05.2012; Решение № 327/28.06.2012 г. и Р № 353/26.07.2012г. , № 509/29.11.2012 г., №527/29.11.2012 г., №558/20.12.2012 г., 624/31.01.2013 г.; Р № 785/25.04.2013 г. Р № 818/30.05.2013 г., Р № 838/27.06.2013 г, Р № 877/27.06.2013 г., Р № 889/25. 07. 2013 г., ., Р № 929/25.07.2013 г, Р № 962/26.09.2013 г. , Р№ 1311/29.05.2014 , Р№ 1312/29.05.2014,  № 1348/26.06.2014 г., Р№ 1372/26.06.2014, Р№ 1385/31.07.2014, Р№ 1410/31.07.2014,   Р№ 1411/31.07.2014,  Р№ 1412/31.07.2014,   Р№1441/ 28. 08. 2014 г., Р№ 1532/27.11.2014,  Р№ 1559/18.12.2014 , Р№ 1568/29.01.2015,  Р№ 1569/29.01.2015 г., Р№ 1585/29.01.2015 г., Р№ 1626/26.02.2015 г., Р № 1705/30.04.2015 г.; Р№ 140/28.01.2016 г., Р№ 141/28.01.2016 г., Р№ 235/28.04.2016 г., Р№ 280/26.05.2016 г. Р 382/29.09.2016 г.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

                                                                                                      към чл .64 ал.1

 

 

Списък с видовете услуги и цени за тях

 

№ по ред

Вид услуга
Цена

 

1

Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори

1,20 лв./стр.

 

2

Изм. Р № 889/25. 07. 2013 г.

Копирни услуги за една страница

-едностранно

-двустранно

 

0,10 лв./стр.

0,15 лв./стр.

 

3

Тръжни/конкурсни  книжа:

-за отдаване под наем

-за продажба по ЗОС

 

30,00 лв./бр.

40,00 лв./бр.

 

 

4

 

Обезщетение при отсичане на иглолистни дървета:

a)      а) широко разпространени (кипарис, бор, ела, смърч, кедър, туя, лъжекипарис, хвойна и др.)       

b)     т.1/ с височина от 0,9 м до 2,50 м

§  в добро състояние

§  в отлично състояние

c)       

d)     т.2/ с височина от 2,50 м до 4,50 м

§  в добро състояние

§  в отлично състояние

    

      т.3/ с височина от 4,50 м до 7,50 м

      в добро състояние

      в отлично състояние

     

      т.4/ с височина над 7,50 м

      в добро състояние

      в отлично състояние

     

     б)  рядко отглеждани иглолистни (морски бор, метасеквоя, секвоя, конколорка, мура, либоседрус, сребрист смърч, декоративни форми и др.)

      т.1/ с височина от 0,9 м до 2,50 м

      в добро състояние

      в отлично състояние

     

      т.2/ с височина от2,50 м до 4,50 м

      в добро състояние

      в отлично състояние

 

 

      т.3/ с височина от 4,50 м до 7,50 м

      в добро състояние

      в отлично състояние

 

      т.4/ с височина над 7,50 м

      в добро състояние

      в отлично състояние

Цена в лв. с вкл.ДДС

 

 

 

130,00 лв./бр.

180,00 лв./бр.

 

 

190,00 лв./бр.

270,00 лв./бр.

 

272,00 лв./бр.

460,00 лв./бр.

 

470,00 лв./бр.

700,00 лв./бр.

 

 

 

210,00 лв./бр.

286,00 лв./бр.

 

340,00 лв./бр.

510,00 лв./бр.

 

550,00 лв./бр.

763,00 лв./бр.

 

770,00 лв./бр.

830,00 лв./бр.

 

5

 

Обезщетение при отсичане на широколистни дървета

      а) широко разпространени (акация, върби, тополи, бреза, червен дъб, каталпа, бук, дъб, липа, ясен, явор, сорбуси, шестил и др.)

     

      т.1/ с височина от 1,50 м до 3,00 м

§  в добро състояние

§  в отлично състояние

a)       

b)     т.2/ с височина от 3,00 м до 6,00 м

§  в добро състояние

§  в отлично състояние

  

      т.3/ с височина над 6,00 м

      в добро състояние

      в отлично състояние

 

     б) рядко отглеждани широколистни (пауловния, асер, дазикарпум, софора, лириодендрон, орехи, албиция, маклура, корков дъб, кестен рубикунда и др.)

 

      т.1/ с височина от 1,50 м до 3,00 м

      в добро състояние

      в отлично състояние

 

      т.2/ с височина от 3,00 м до 6,00 м

      в добро състояние

      в отлично състояние

 

      т.3/ с височина над 3,00 м

      в добро състояние

      в отлично състояние

 

 

 

 

 

 

85.00 лв.

95.00лв.

 

 

160.00 лв.

240.00 лв.

 

 

320.00 лв.

460.00 лв.

 

 

 

 

 

 

100,00 лв.

160,00 лв.

 

 

180,00 лв.

280,00 лв.

 

 

340,00 лв.

500,00 лв.

 

6

 

      а) Обезщетение при отсичане на храсти:

      т.1/ с възраст до 5 години

      т.2/ с възраст над 5 тодини

§  в) Обезщетение при отсичане на рози

      т.1/ с възраст до 3 години

     т.2/ с възраст над 3 години

 

26,00 лв./бр.

52,00 лв./бр.

 

 

28,00 лв./бр.

                    32,00 лв./бр.

 

7

 

Обезщетение при отсичане на живи плетове с възраст над 5 години:

 - до 1 метър височина

 - над 1 метър височина

 

80,00 лв./метърл

140,00 лв./метърл

 

8

 

Обезщетение при изкореняване на цветя

 - сезонни – лв./кв.м

 - многогодишни – туфа над 15 см

 

230,00 лв.

40,00 лв.

 

9

 

Обезщетение при унищожаване на тревни площи

 - тревни площи І-ва и ІІ-ра категория

 - тревни площи ІІІ-та и ІV-та категория

 

500,00 лв./дка

680,00 лв./дка

 

10

 

Обезщетение при изкореняване на дървета “гиганти” или други дълговечни видове, представляващи рядкост-ценни декоративни видове, екзоти

 - в добро състояние

 - в отлично състояние

 

 

 

5 000,00 лв./бр.

8 000,00 лв./бр.

 

11

 

Издаване на разрешително за отсичане на дървета, храсти и др., съгласно Наредба № 1 за ООПДР, ДВ бр.26 от 30.09.1993 г.

 

20,00 лв.

 

 

12

 

Издаване на разрешително за ползване на лечебни растения и др.ползвания, съгласно Закон за лечебните растения и Наредба № 2, ДВ бр.14/ 20.02.04 г.

 

20,00 лв.

 

 

13

Третиране на отпадъци – чл.6, ал.2 от ЗМДТ и чл.6 от ЗУО

 1.За заведения за обществено хранене

1.1.- за територията на Димитровград

1.2.- за други населени места в Общината

  2.За магазините/търговска площ/

2.1.- за магазини за хранителни стоки, намиращи се в централната градска част на Димитровград

2.2.- за останалите магазини за хранителни стоки на територията на Димитровград

2.3.- за останалите търговски обекти

2.4.-за магазините в другите населени места в общината

 

3.За складове на едро, продаващи хранителни стоки, цигари и алкохол:

3.1.- с обща площ над 100 кв.м.

 

3.2.- с обща площ до 100кв.м

 

4.Плащането по т.1 и т.2 се извършва еднократно в срок до 31 май на текущата година или на две равни вноски:

- първа вноска – до 31 май на текущата година

- втора вноска – до 31 октомври на текущата година

5.За обработка на сметището на извозени със собствен или  нает транспорт на нормативно допустими производствени отпадъци, т.е. такива, които нямат характер на опасни отпадъци и като количество и състав не пречат на третирането им съвместно с битовите отпадъци

 

 

 

 

3.00лв.на място годишно

1.50лв.на място годишно

 

2.50лв./кв.м.годишно

 

1.50лв/кв.м.годишно

 

1.00лв./кв.м.годишно

3.00лв. на месец

36.00лв. годишно

 

 

 

15.00лв. на месец

180.00лв.годишно

7.50лв. на месец

90.00лв. годишно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.40 лв./куб.м.

 

  14

Отменена с Р № 235/28.04.2016 г.

 

 

 15

 

Издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризация (дубликат)

5.00 лв

.

 

16

Отм. Р № 889/25. 07. 2013 г.

 

 

17

Издаване на заповед за удължено работно време

5.00лв.

 

18

Издаване на заповед за удължено работно време за единични случаи

20.00лв.

 

19

Разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили

 

20,00 лв

 

 

       20

/Изм.  с Р 905/23.02.2010г./

 

 Разрешение за влизане на товарни автомобили в централната градска част:

Дневна такса

Месечна

такса

Годишна такса

 

/изм. с Р № 1059/24.06.10/ 

 

- за строително-ремонтни дейности с автомобили над 12 т и строителна механизация

- за всички останали

-    автомобили с общо тегло от 3.5 до 5 т

-    автомобили с общо тегло от 5 до 12 т

-    автомобили с общо тегло над 12 т

 

 

20

 

 

5

7

10

 

 

60

 

 

10

20

30

 

300

 

 

50

100

150

 

      

-  за експресна услуга – за еднократни доставки - за  деня, в който постъпва искането 

20

-

-

 

       

- товарни автомобили, общинска собственост, или собственост на фирми, извършващи дейности, по които инвеститор е община Димитровград /за разрешително/

-

 

5

 

20а

/Нова с Р № 1059/24.06.10/

Разрешение за ползване на улици в населени места на товарни ППС, строителни машини и други със собствена маса над 12 тона

20

60

300

 

       21   

След Разрешение за таксиметров превоз за пътници с леки автомобили – за издаване на два броя стикери с посочен номер на разрешението за съответната година

-

 

-

6

 

22

За регистрация на ППС с животинска  тяга

10 лв

 

23

За регистрационна табела на ППС с животинска тяга

10 лв

 

24

/изм. с Р № 1015/27.05.2010 г./

  /изм. с Р№252/26.04.2012/

 

Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали.

 

50.00 лв. за брой регистър

 

 

 

25

Заверка на регистрите за нощувките в средствата за подслон

 

2.00 лв.

 

26

Ползване зала «Гросето»

24 лв.на час;

120 лв. на ден

 

 

27

 Такса за ползване сцената на площад “България”

500.00 лв.на ден

 

28

Такса за ползване на спортна зала „Младост” за други /неспортни/ мероприятия.

70,00 лв./час, 400,00лв./ден

 

29

Изм. с р№ 624/31.01.2013 г.

Отменена с Решение 117/04.05.2017 г. на ХАС

Услуги в градска библиотека “Пеньо Пенев”

Издаване на читателска карта:

Годишна

      - за читатели до 14 г. (Детски отдел)  -        

      - за всички останали читатели 

      Временна (за 1 ден), само за Читалня

Глоба за читатели, просрочили връщането на библиотечни документи повече от 3 месеца:

 

Писмо до читатели, просрочили датата на връщане на книги:

 

ЗА ПОЛОВИН ГОДИНА /от 1 юли до края на годината/

- за читатели над 14 год., студенти и пенсионери

- за всички останали

Преиздаване на загубена читателска карта

Ксерокопирни услуги – за 1 страница

- формат А4

за текст

за текст и снимков материал

- формат А3

за текст

за текст и снимков материал

Изготвяне на писмени библиографски справки

с хронологичен обхват до 10 год. – за 1 бр. описание

с хронологичен обхват над 10 год. – за 1 бр. описание

тематична справка – за 1 страница

Интернет услуги

- справки по интернет – първите 30 минути

                                                  за 30 минути

 Ползване на интернет - след 1 час

 Сканиране (само от библиотечни документи) -

отпечатване на материали от интернет

- текст 

- текст и снимков материал

 

 

 

3.00 лв.

                    5.00 лв.

        1.00 лв.

      - 1.00 лв. на 1 екземпляр за всеки следващ месец

1.00 лв.

 

 

 

1.00 лв.

2.00 лв.

1.00 лв.

 

 

0.10 лв.

0.20 лв.

 

0.40 лв.

0.50 лв.

 

0.25 лв.

0.40 лв.

1.00 лв.

 

 

 

- 1.00 лв./час

0.50 лв./страница

 

0.20 лв. за страница

0.50 лв. за страница

 

30

Духов оркестър – Димитровград

400.00 лв. за едно участие

 

   

        31

 

Мажоретен състав

 

400.00 лв. за едно участие

 

32

/Изм.  с Р 1060/24.06.2010г./

 

 

 

 

 

 

За посещение в Исторически музей, Дом-музей “П.Пенев” и Художествена галерия „Петко Чурчулиев”

-          за възрастни  

-          за учащи 

-          за пенсионери 

-          за инвалиди /нов ред/ - безплатно

-          ден ЧЕТВЪРТЪК – безплатен ден за всички български музеи;

-    2 септември – Празник на града - безплатен ден

      -    Международен ден на музеите /18 май/ - безплатен ден

-          фотозаснемане - 2,00 лв

-          изготвяне на историческа справка /в зависимост от сложността на изготвянето/

ползване на снимковия фонд и негативи                                 /в зависимост от уникалността на снимката или негатива./

Продажба на сувенири и рекламни материали

 

 

Беседа изнесена от уредник от Исторически музей Димитровград по предварителна заявка на обект Извор на нимфите с. Каснаково

 

 

2,00лв.

     1,00лв.

1,00лв.

 

 

 

 

 

 

 

2,00лв.

3,00лв. – 6,00лв.

 

2,00лв. - 5,00лв.

 

 

20% над единичната цена с ДДС на артикул по фактура

15 лв. на беседа за група до 20 души.

 

33

/изм. с Р № 838/27.06.2013 г. /

Цена на билет за вход за басейн “Химик”

-    за деца до 7 години

-    за деца от 7 до 18 години

-    за лица над 18 години

 

Безплатно

1.00 лв./ден

3.00 лв./ден

 

34

 

 

Услуги, извършвани от ОП „Траурен обреден дом”

1. Подготовка на покойник /къпане, обличане, бръснене, гримиране, полагане в ковчег/

2. Аранжиране на ковчег   

3. Превоз на ковчег:

- до морга

- в централна част на града                       

- до кв.”Марийно”                                      

- до кв.”Вулкан и до кв.”Изгрев”             

- до кв.”Черноконево”                               

- на километър извън града           

 

48,31 лв

 

7,13 лв

 

3,96 лв

3,96 лв

4,75 лв

6,34 лв

7,13 лв

1,08 лв

 

 

 

 

4. Товарене и разтоварване на ковчег в дома на починалия или морга                                 

5. Скръбни вести – 10 бр.              

6. Надписване на кръст                             

7. Посещение на адрес след 17.00 часа    

8. Ръчен пренос на ковчег с покойник:

а/ от морга до катафалка                            

б/ до дома на починалия

   - до първи етаж                                        

   - всеки следващ етаж                              

в/ от дома на починалия до катафалката 

г/ от катафалката до гроба             

 

7,13 лв

 

3,17 лв

2,38 лв

7,13 лв

 

9,50 лв

 

12.67 лв

7,13 лв

7,13 лв

14,26 лв

 

 

9. Траурно слово                                         

10. Осигуряване свещеник за опело        

11. Подготовка на торбички за раздаване /1 бр./   

12. Осигуряване на автобус за погребение         

13. Превоз на покойник от дома до гробищата

14. Изкопаване на гроб, полагане ковчег, заравяне                    

8,71 лв

4,75 лв

0,24 лв

2,38 лв

15,84 лв

89,34 лв

 

 

15. Изваждане на кости от стар гроб       

16. Разбиване на бетонна ограда на стар гроб

17. Демонтаж на метална ограда на стар гроб

18. Надписване на лента за венец            

19. Поддържане на гробно място:

      - еднократно                                          

      - за три месеца                                      

      - за шест месеца                                    

      - за една година                                    

20. Разрешение за ограждане на  гробно място              

21. Загробване хирургични отпадъци – еднократно   

22. Изкопаване урнов гроб                       

 

28,51 лв

17,42 лв

17,42 лв

5,54 лв

 

9,50 лв

23,76 лв

39,60 лв

55,44 лв

7,13 лв

25,74 лв

29,52 лв

 

     35

За ползване на терена и съблекалните на стадион „Раковски” за провеждане на официални мачове

50.00лв за официален мач за 2 часа

 

    36

Изм. Р № 1562/30.06.11

Такса за ползване на стълб за улично осветление за електронни съобщителни мрежи 

 

0.42 лв/месец

 

 

 

     37

/изм. Р № 280/26.05.2016 г./

А

Транспортни услуги

без ДДС

 

 

ЗИЛ 555-5т.

1,80 лв./км пробег

 

ГАЗ самосвал 4т. механизирано натоварване

1.70 лв./км пробег

 

ГАЗ самосвал 4т. ръчно натоварване

1,70 лв./км пробег

 

ГАЗ бордови 4т.                  

1,80 лв./км пробег

 

За принудителен престой над нормативно установения да се начислява

по 5,00 лв./км

 

Мерцедес-самосвал – 5т.

1,80 лв./км пробег

 

МАН 8 т.

– 1,90 лв./км. пробег

 

-пътнически бус "Форд" 1 т.

– 1,40 лв./км. Пробег

 

 

Строителна механизация

без ДДС

 

Б

 

Багер – челентоварач – нов

      350.00лв/мсм/8часа/

 

 

 

 

 

 

Автокран Ифа 7т.  - транспорт

/отпада/

 

 

 

 

 Багер Беларус

/отпада/

 

Валяк 8т.вибрационен      

280,00 лв./мсм/8 часа/

 

Машина за рязане на асфалтова настилка

180,00 лв./мсм/8 часа/

 

Фадрома L-200

320,00 лв./мсм/8 часа/

 

Трамбовка – уплътнител

100,00 лв./мсм/8 часа/

 

Валяк вибрационен – 1 т

100,00 лв./мсм/8 часа/

 

Машина за полагане на асфалт

160,00 лв./мсм/8 часа/

 

Фреза за асфалт

350,00 лв./мсм/8 часа/

 

 

В

Цени на на плочи и бордюри, втора употреба:

 

·         Плочи каре втора употреба

 

 

– 0,30 лв

 

·         Шестоъгълни плочи втора употреба

– 0,30 лв

 

·         Улични бордюри втора употреба

– 2,00 лв

 

·         Градински бордюри втора употреба

– 0,80 лв

 

·         Решетъчни плочи втора употреба

 

– 2,50 лв

 

 

Г

 Цени на услуга теглене на кантар:

 

·         Пълен автомобил

 

 

– 6,00 лв

 

 

·         Празен автомобил

 

 

– 2,00 лв

 

 

 

       38

За извънкласни форми на образование за свободното време и клубни форми на обучение, организирани от ОП „Детски и младежки център”

1 лв. на лице за месец

      39

/Изм. с Р №304/31.05.2012 г./

1 пълна обиколка на съоръженията /11бр. препятствия/ плюс пускане по Тролей

Деца

3,50 лв.

Възрастни

4,50 лв

      40

Такса за „тролей”, част от Приключенски парк „Питър Пан”

1,00 лв.

     41

/Изм. с Р №304/31.05.2012 г./

Тарифа за изкачване по Изкуствена стена за катерене:

 - 1 маршрут

 - 2 маршрута

 - 3 маршрута

 - 9 маршрута /в рамките на един ден/

деца

възрастни

 

2,50 лв.

 4,50 лв.

6,00 лв.

15,00 лв.

 

4,00 лв.

6,00 лв.

8,00 лв.

20,00 лв.

       42

Такси за външна реклама:

-          до 1 кв.м. вкл.

-          над 1 кв.м.

 

5,00 лв

5 лв/кв.м.

43

Такси за РС – билбордове

-          до 3 кв.м. вкл.

-          над 3 кв.м.

-          при двустранни РС  - такса за второто лице

 

50,00 лв

15 лв/кв.м.

50% от таксата

44

Такси за РС – информационно-указателни табели:

-          до 1 кв.м. вкл.

-          до 2 кв.м. вкл.

-          до 3 кв.м. вкл.

 

 

5,00 лв

9,00 лв

20,00 лв

45

Такси за РС – флажни рекламни материали – транспаранти:

-          до 2 кв.м. вкл.

-          до 4 кв.м. вкл.

-          до 6 кв.м. вкл

-          до 8 кв.м. вкл.

 

 

9,00 лв

16,00 лв

20,00 лв

25,00 лв

46

Такси за РС към спирките за градски транспорт, общинска собственост:

-          до 1 кв.м.

-          до 2 кв.м.

 

 

10,00 лв

20,00 лв

47

За поставяне на знамена на самостоятелни стойки, фасади, стълбове и др. до два кв.м. месечно

 

по 3 лв за бр.

48

За използване на маси, от които се раздават рекламни материали на един кв.м. на ден

4,00 лв

49

За използване на автомобил с високоговорител с рекламна цел 

20 лв на денонощие

50

Заявление за картотекиране на нуждаещите се от жилища общинска собственост и такива с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУЖВГМНСВ)

0,50 лв

51

Удостоверение за картотекиране, както и по      ЗУЖВГМНСВ

 

0,50 лв

52 Изм. Р № 889/25. 07. 2013 г.

Услуги, извършвани от отдел „Приходи”

Вид на поръчката

Срок на изпълнение (дни)

Граждани

цена (лв./бр.)

Фирми

цена (лв./бр.)

 

1 Изготвяне на данъчна оценка  на недвижим имот в т.ч. ниви

обикновена

5

3

6

бърза

3

8

10

експресна

1

12

18

2 Документи по чл.88 от ДОПК:

2.1 Удостоверение за декларирани данни 

2.2 Удостоверения за липса на задължения , за представяне  пред други институции

обикновена

5

2

3

бърза

3

3

4

експресна

1

4

5

3  Копия от данъчни декларации

3.1  Декларации за  движимо и недвижимо в т.ч. за дарение и наследство (чл.14; чл.17; чл.32;чл.49;чл.54;чл.61 от ЗМДТ);

т.3.2  Извлечение от данъчната сметка

обикновена

5

3

4

бърза

3

4

5

експресна

1

5

6

4 Копия от документи, показващи погасяване на данъчни задължения

4.1 Квитанции

4.2 Удостоверения за платени данъци по дарение и наследство

обикновена

5

2

3

бърза

3

3

4

експресна

1

4

5

 

 

53 /нова с Р 1713/20.09.2011 г./

Изм. с Р 1410/31.07.2014 г.

Такса за ползване на залата на ОДТ „Апостол Карамитев”:

-          за неотопляемия сезон -

-          за отопляемия сезон –

 

За отдаване под наем на ОДТ „Апостол Карамитев“ на общински институции, народни читалища и НПО, работещи в обществена полза, наемът за 1 час

При необходимост салонът да бъде ползван от общинската администрация и от Общинския съвет за различни събития, наем не се взема.

 

 

 

за час 70 лв, за ден 400 лв

за час 100 лв, за ден 500 лв

 

в неотопляемия сезон е 20 лева,

за ден – 100 лева.

В отопляемия сезон наемът за час е 40 лева, а за ден – 200 лева.

54 /нова с Р 1747/20.09.2011 г./

Такса за ползване на театрален костюм –

Такса за ползване на аксесоар –

за ден 8,00 лв.

за ден 4,00 лв.

55 /нова с Р 1747/20.09.2011 г./

Такса за издаване на разрешително за водовземане и/или ползване на воден обект

250 лв.

55

Такса за продължаване на срока на издадено разрешително

 

100 лв.

56

Такса за изменение и/или допълнение на издадено разрешително

 

130 лв.

57

Такса за издаване на заверено копие на документ

 

 7 лв.

58

Нов Р№184/29.03.2012 г. /Изм. с Р № 276/31.05.2012 г./  

Такса зала в Българо-гръцки център

- За ползване на компютърни кабинети

 

 

- За ползване на Учебна зала

 

 

- когато възложител на обучение в зала на БГЦ е община Димитровград

 

5 лв./час

10 лв./ден

 

1.50 лв./час

7 лв./ден

 

100 лв./месечно

59

Нов Р№184/29.03.2012 г.

Такса за футболно игрище на стадион „Раковски”

За лица до 18 години е безплатно

20 лв/час

 

безплатно

60

Нов Р№276/31.05.2012 г.

Такса Ритуална зала с. Черногорово –

Малка зала

Голяма зала

 

50 лв/ден

100 лв/ден

61

Нов Р№509/29.11.2012 г.

Изм. с Р№ 962/26.09.2013 г.

Такса за паркиране на МПС на денонощен охраняем паркинг

·        За един месец

 

 

 

20 лв

·            За денонощие

 

  4 лв

 

62

Нова Р№558/20.12.2012 г.

Такса за престой на покойник в хладилна камера

o    за денонощие –

o    за престой след първото денонощие –

 

 

 

30 лв.

пропорционално на ползваното време

63

Нова Р № 785/25.04.2013 г.

 

Такса „Международен киноложки и развлекателен център Марица”

- За ползване на МКРЦ „Марица”

 

 

- За ползване на Конферентна зала в МКРЦ „Марица”

- Когато възложител на мероприятието в Конферентната зала на МКРЦ е община Димитровград

 

 

20 лв./час

100 лв./ден

200 лв./ за 3 дни

10 лв./час

 

1,50 лв./час

64

Нова Р № 889/25.07.2013 г.

 Изм.

Р № 1312

29.05.2014

№ 1385/31.07.2014 г.

Услуги, извършвани от ОП „Социално предприятие - обществена пералня”:

 

Цена с отстъпка клиент с над 80кг/месец

Спално бельо

1,70 лв./кг

1,60 лв./кг

Хавлии, халати

1,60 лв./кг

1,50 лв./кг

Олекотени завивки, одеяла

1,70 лв./кг

1,60 лв./кг

Покривки, карета, салфетки, пердета, завеси и други

1,70 лв./кг

1,60 лв./кг

Калъфи за столове, калъфи за дивани и други

1,70 лв./кг

1,60 лв./кг

Дрехи

2,00 лв./кг

1,90 лв./кг

Изпиране на килими

1,70 лв./м²

-

Гладене

1,00 лв./кг

0,90 лв./кг

               

 

 

Цена

Цена с отстъпка клиент с над 100кг/месец

Цена с отстъпка клиент с над 500кг/месец

Работно облекло

1,80лв

1,70лв

1,50лв

65

Нова Р № 889/25.07.2013 г.

 

Такса за минерална вода от Находище „Меричлери” - №44 от Приложение №2 на Закона за водите /с температура 43 градуса/

0.35 лв/куб.м.

66

Нова Р № 1348/26.06.2014 г., изм. № 1411/31.07.2014 г.

Такса зала в Кино „Химик”

 

- за организации на общинска бюджетна издръжка, НПО, работещи в обществена полза и народните читалища

50 лв./час

200 лв./ден

 

10 лв./час

 

67

Нова Р № 1569/29.01.2015 г.

 

 

Цени на траурни услуги на територията на кметствата със самостоятелен бюджет, както следва:

-    Изкоп и заравяне на гроб с багер

-    Транспортиране на покойник

 

 

 

 

 

26 лв./2 ч.

8 лв

68

Нова Р № 1569/29.01.2015 г.

 

Цена на услуга с багер на кметствата със самостоятелен бюджет 

 

25 лв./час

 

С решение №140/ 28.01.2016 г.

69

Настаняване в ОПБК на изгубено  куче-компаньон /регистрирано/, същото се връща на собственика си след заплащане на разходите по престоя както следва:

-          транспорт с лицензиран автомобил до/от приюта

-          услуга по залавяне на куче с упойваща стрела

Ø  до 10 кг.

Ø  над 10 кг.

-          разходи по престой /храна/ на кучето

-          организиране на медицинско обслужване /при необходимост/, вкл. разходи медикаменти, медицински консумативи, манипулации

 

 

 

 

 

лв/км

 

 

лв

лв/кг

лв/ден

 

 

 

лв

 

Цените са без включен ДДС

 

 

 

0,80

 

 

5,00

1,00

5,00

 

 

 

10,00

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използване от други Общини на услугите на ОПБК  за залавяне и транспортиране на безстопанствено куче и организиране дейностите по кастриране и необходима обработка,  както следва:

-          транспорт с лицензиран автомобил до/от приюта

-          услуга по залавяне на куче с упойваща стрела

Ø  до 10 кг.

Ø  над 10кг.

-          обезпаразитяване /ендо, ектопаразити/

-          ваксинация бяс

-          организиране на кастрация на мъжко куче

-          организиране на кастрация на женско куче

-          маркиране с УМ на куче

-          микрочип

-          разходи по престой /храна/ на кучето за ден

 

 

 

 

 

 

лв/км

 

 

лв

лв/кг

 

лв/бр.

лв/бр.

 

лв./бр.

 

лв./бр.

          лв./бр.

          лв./бр.

 

лв./ден

 

Цените са без включен ДДС

 

 

 

 

 0,80

 

 

 5,00

 1,00

 

 2,00

  5,00

 

20,00

 

40,00

  1,00

15,00

 

  5,00

71

Нова Р № 280/

26.05.2016 г.

 

 

 

Ползване на мобилна сцена  /с включен транспорт, монтаж и демонтаж/

 

лв. без ДДС/ за 1 ден

 

 

 

300

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

 

                                     Списък с видовете технически  услуги  и цени за тях

за извършване на бърза услуга до 3 дни таксата се заплаща с 20% увеличение.

 

Наименование на услугата

Срок /дни/

Цена /лв/

1

Издаване на виза за проектиране

 

- виза по чл.147 от ЗУТ

 

14 дни

11,00

 

5,00 лв.

2

 

 

 

3

Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план

 

 

Допускане (разрешаване) на изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

 

15 дни

 

 

 

30 дни

7,00 лв

 

 

 

5,00 лв

4

Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план 

 

 

Без срок

За нов ПУП -15,00 лв

За изменение на ПУП 65 лв.

5.1 /изм. Р № 184/29.03.2012 г./ Изм. Р № 889/25. 07. 2013 г.

Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет

 

-          жилищни сгради с височина до 10м.

-          жилищни сгради с височина над 10м.

 

 

 

-          нежилищни сгради с РЗП до 200 кв.м.

-          нежилищни сгради с РЗП над 200 кв.м.

 

 

 

 

-          техническа инфраструктура за обект до 5000 м

-          техническа инфраструктура за обект над 5000 м

 

 

- съгласуване на проекти за масивни огради до 2.20м

 

 /Доп. с Р № 852/28.01.2010/

- за оценка за съответствие от ОЕСУТ съгласно чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

 

 

 

- /нов ред с Р № 1176/28.10.2010 г./ - за базови станции на мобилни оператори

 

- нежилищни сгради със селскостопанско или земеделско предназначение извън строителните граници на населените места , с РЗП над 200 кв.м.

- срок  - 30 дни в случаите по чл.144,ал.3,т.2 от ЗУТ

 

14 дни

в случаите по чл.144,ал.3,т.1 от ЗУТ

 

 

 

 

 

 

30 дни

в случаите по чл.144,ал.3,т.2 от ЗУТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 дни

 

 

 

 

 

 

1 лв/кв.м. РЗП

2 лв/кв.м. РЗП

но не повече от

10 000 лв.

 

2 лв/кв.м. РЗП

3 лв/кв.м. РЗП

но не повече от

20 000 лв.

 

 

3 лв/м

2,50 лв/м

но не повече от

10 000 лв.

0,50 лв/м

 

 

10 лв на част от инвестиционните проекти и становища

 

1000 лв.

 

 

 

 

 

- такса - 3 лв/кв.м. РЗП, но не повече от 5 000 лв.

 

5.2 /изм. Р № 184/29.03.2012 г./

Съгласуване и одобряване на проекти за узаконяване

 

 

 

7 дни

 

 

 

 

 

7 ,00 лв/кв.м. РЗП

 

 

 

5.3 /изм. Р № 184/29.03.2012 г./

Съгласуване и одобряване площни обекти

-          паркинги, открити тир бази и др.

-          фотоволтаични централи и др.

 

 

7 дни

7 дни

 

 

1,00 лв/кв.м.

1,00 лв/кв.м., но не <300 лв.

 

6. 

Разглеждане и одобравяне на идеини инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

 

 

30 дни

10лв./на част от инвестиционните проекти и становища

7

 

Изм. Р № 889/25. 07. 2013 г.

Разглеждане,съгласуване и одобряване на възстановен чрез заснемане  инвестициоен проект, по който е изпълнен строеж

 

 

 

 

 

14 дни

в случаите по чл.144,ал.3,т.1 от  ЗУТ  

 

3 0 дни

в случаите по чл.144, ал.3,т.2 от ЗУТ

по т.5

 

 

 

 

по т.5

8.

Изм. Р № 889/25. 07. 2013 г.

Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект

 

 

 

14 дни                            в случаите по чл.144, ал.3, т.1 от ЗУТ

30 дни             

в случаите по чл.144,ал.3,т.2 от ЗУТ

 

30 % върху стойността по т.5 от Приложение № 2

 

9.

Разглеждане, одобряване и оценка на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ и издаване на разрешение за строеж

 

30 дни

/Изм. с Р № 852/28.01.2010/

Сбор от сумите по т. 7 от чл. 50, раздел VІ от Наредба № 10 /такса издаване на разрешение за строеж/ и т. 5 от Приложение № 2 към Наредба № 10 на ОС, увеличени с 30%.

 

10.

 Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

-          за жилищни сгради до 100 кв.м. РЗП

-          за обекти с нежилищно предназначение до 100 кв.м. РЗП

-          за жилищни сгради  от 100 кв.м. до 200 кв.м. РЗП

-          за обекти с нежилищно предназначение от 100 кв.м. до 200 кв.м. РЗП

-          за жилищни сгради над 200 кв.м. РЗП

-          за обекти с нежилищно предназначение от 200 кв.м. до 500 кв.м. РЗП

-          за строежи на техническата инфраструктура

-          за обекти с нежилищно предназначение над 500

      кв.м. РЗП

 

7 дни

 

 

 

70,00 лв

70,00 лв

 

110,00 лв

150,00 лв

 

165,00 лв

200,00 лв

 

70,00 лв

550,00 лв

11

Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи  и земи от горски фонд без промяна на предназначението

 

7 дни

 15 лв

 

 

12.

Презаверка на разрешение за строеж

10 дни

50% от таксата  за разрешение

13.

Изм. Р № 929/25. 07. 2013 г.

Удостоверение за търпимост на основание §16 ал.1 от ЗУТ за строежи изградени до 07.04.1987г.

-  проверка на място и обследване на строежа за търпимост

-          за гаражи и други строежи с разрешителен режим по чл. 147 от ЗУТ

-          за всички останали строежи

30 дни

 

 

20,00 лв

 

33,00 лв

 

100,00 лв

14.

Одобряване на архитектурни проекти за реално обособени части на сгради съгл. чл.202 от ЗУТ

30 дни

30,00 лв

 

15. Изм. Р № 889/25. 07. 2013 г.

Издаване на удостоверения за законност на сграда

10 дни

19,00 лв

16

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

 

10 дни

15 лв.

17

 

Извадка от  цифров модел на кадастрален и регулационен план

3 дни

За координати    3,00 лв. /точка

За определена територия-15,00 лв./ха, но не по-малко от 5 лв

18

 

Предоставяне на графична информация за трасиране на имот

3 дни

20,00 лв.на имот

19 

 Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

З дни

5 лв.

20 Изм. Р № 889/25. 07. 2013 г.

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

 

10 дни

15 лв

21

Издаване на удостоверение за допълване на  действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

 

10дни

15 лв

22.

 

 

Издаване на удостоверения за идентичност на имотите

 

7 дни

7,00 лв

23.

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура

 

 

30 дни

по заповед.

24 Изм. Р № 889/25. 07. 2013 г. 

Уточняване на място за монтаж на временни поставяеми съоръжения на общински терен

3 дни

5 лв.

25.

Произнасяне по молби за допущане,проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план във връзка с инвестиционни намерения

-          проучване на място

-          разглеждане от ОЕСъвет

      изготвяне на оценки

14 дни

17,00 лв

26.

Препис от становище на ОЕС

3 дни

5,00 лв

27

Уведомително писмо за заверена заповедна книга за строеж

 

 

28

Регистриране на технически паспорт на строеж

 

3 дни

5 лв.

29./Отм. с реш. По АД 529/16 г. на ХАС

Попълване приложение към данъчни декларации

1 ден

4,00 лв

30. /нова Р № 184/29.03.2012 г./ Изм. Р № 889/25. 07. 2013 г.

Издаване на заверени с оригинала копия от одобрен ПУП и одобрени инвестиционни проекти

7 дни

Стойността на копията,  при външно копиране + такса 20 лв

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Приложение 3                 

                                          /ново/  

 

Списък на видовете комплексни административни услуги и цени за тях:

Наименование на услугата

Срок /дни/

Цена /лв/

1

Издаване на заверено копие от договор за продажба на жилище

3

5 лв + 1.20 лв на страница

2

Издаване на заверено копие от договор за отстъпено право на строеж

3

5 лв + 1.20 лв на страница

3

Разрешение за ползване на общински терен за строителна площадка

7

без такса

4

Поставяне на общинска горска марка върху дървесина, придобита извън горски фонд

5

1,50 лв/куб.м.

5

Скица за нотариус

14

15

6

Скица за проектиране

17

30

7

Презаверка на скица  

8

5

8

Одобряване на подробен устройствен план

-      нов

-      изменение

 

 

30

70

9

Удостоверение за идентичност на имот

14

12

10

Издаване на удостоверение за правно ограничение

7

10

11

Промяна на име по  чл.19а от Закона за гражданска регистрация

до 30

без такса

12

Издаване на удостоверение за идентичност на име, на лице с различни имена

 

7

10

 

Сподели: